Fryske Krite Bûtenpost spilet “Tink oan My”

Woensdag 07-02-2018
Waar:
Buitenpost
Wanneer:
Zaterdag 03-03-2018
 3 maart – Point Butenpost

De fjouwer eksen fan Bob ha in brief krigen en treffe elkoar yn syn fakânsjehúske yn Frankryk. Hy is in heal jier earder ôfset en der is al moannen neat mear fan him fernommen. Hoe koe Bob falle foar fjouwer sokke ferskillende froulju?
It docht bliken dat de fjouwer froulju it húske ervje as Bob net weromkomt. Dit leit in bom ûnder de ferhâldings.Der komme foto’s foar it ljocht dy’t de saak alhiel op ‘e kop sette. Mar ….. wêr is Bob? It kwartet eksen wurdt spile troch Greetje Klaren, Renate Rutter, Jildau Terwal en Frouke Holtrop.

terug naar overzicht


Vandaag op de radio

00:00-18:00 | RTV NOF Nonstop
18:00-19:00 | Lytse klankjes
19:00-21:00 | Gospel Time
21:00-22:00 | Geloven & Beleven
22:00-23:00 | Harteklanken (Herh.)
23:00-00:00 | RTV NOF Nonstop
Klik hier voor programma- informatie