Fryslân verder met aanpak veenweidegebied

Woensdag 16-05-2018
DAMWâLD - Een investering vanuit de regio van 25 miljoen euro in het veenweidegebied voor de periode 2020-2030. Daar zetten de provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân op in om doelstellingen op het gebied van klimaat, vitaal platteland en duurzame landbouw te realiseren. De regiobijdrage bestaat mede uit een jaarlijkse bijdrage van de provincie Fryslân van 1,25 miljoen euro. Wetterskip Fryslân behandelt binnenkort de aanpak voor het uitvoeringsprogramma 2020-2030 en het voorstel om ook jaarlijks 1,25 miljoen euro beschikbaar te stellen. Ook vanuit de gemeenten en betrokken landbouw, natuur- en milieuorganisaties verwacht de provincie bijdragen in de vorm van inzet, aanpassingen in de bedrijfsvoering en/of financiële middelen.

Het doel van de aanpak is het combineren van duurzame landbouw, natuur en water in het veenweidegebied. De inzet is verhoging van de lage waterpeilen in het gebied en toepassing van onderwaterdrainage. Dit vertraagt de bodemdaling en vermindert de uitstoot van broeikasgassen. Voor vier tot zes kansrijke gebieden van totaal circa 10.000 hectare komt er een gebiedsgerichte aanpak. In deze gebieden wordt extra ingezet op het behoud van veen en de karakteristieke veenweidewaarden. De provincie vindt hierbij het behoud van de economische vitaliteit in het landelijk gebied door duurzame rendabele verdienmodellen belangrijk. Deze ambitie wil de provincie realiseren samen met het Rijk, Wetterskip Fryslân, de gemeenten, landbouw- en natuurorganisaties.

De bedragen zijn voorlopig, tot duidelijk is wat de exacte maatregelen zijn in het uitvoeringsprogramma. Provincie en waterschap stellen het programma op met gemeenten, landbouw- en natuurorganisaties. Het uitvoeringsprogramma 2020-2030 is een vervolg op de vorige uitvoeringsprogramma’s 2016-2017 en 2018-2019. Deze programma’s waren gericht op onderzoek, ontwikkeling, innovatie, pilots en demonstraties. De resultaten hiervan worden betrokken bij het opstellen van het uitvoeringsprogramma 2020-2030.

terug naar overzicht


Vandaag op de radio

00:00-18:00 | RTV NOF Nonstop
18:00-19:00 | Hoezo Kleinkunst
19:00-20:00 | Fryslan Fan
20:00-21:00 | Werom yn de tiid
21:00-00:00 | RTV NOF Nonstop
Klik hier voor programma- informatie