Jaarvergadering Plaatselijk Belang Kollum

Dinsdag 12-03-2019
KOLLUM - Hierbij wordt u van harte uitgenodigd tot het bijwonen van de jaarvergadering van vereniging Plaatselijk Belang Kollum, die gehouden zal worden op woensdag 20 maart 2019 om 20.00 uur in De Colle, Kerkstraat 4 te Kollum. De leden ontvangen geen persoonlijke uitnodiging meer in de vorm van een nieuwsbrief, maar kunnen dit bericht als zodanig beschouwen. Ook zal nog een aankondiging worden geplaatst in de huis aan huis krant. Tijdens ledenvergadering is er een jaaroverzicht van de activiteiten van het Plaatselijk Belang Kollum. En tot slot een optreden van Shantykoor De Beurtskippers.

Plaatselijk Belang Kollum
Plaatselijk Belang Kollum vertegenwoordigt de dorpsgemeenschap naar gemeentelijke- en andere instanties. Zij stelt zich tot doel dat de leefbaarheid in het dorp zo optimaal mogelijk blijft. Zij probeert zoveel mogelijk voorzieningen in het dorp te krijgen, c.q. te houden. Ook zet zij zich in voor de woningbouw, de verbetering van de wegen en de verlichting etc. Kortom voor alle zaken die het dorp leefbaar houden of maken.

Agenda:
1. Opening/welkom, voorzitter Yme Westra
2. Mededelingen
3. Vaststellen agenda
4. Notulen jaarvergadering 6 maart 2018
(Belangstellenden kunnen dit verslag aanvragen bij de secretaris)
5. Financieel verslag van de vereniging en van het hertenkamp
6. a. Kascommissie 2018: mevrouw T. Bosgraaf en de heer L. Schotanus, aftredend mevrouw Bosgraaf
b. Benoeming kascommissie 2019: …
7. Huldiging Kollumer Kampioenen
8. Mededelingen van het Oranje Comité
9. Volkstuinen
10. DOM 2.0
11. Kollumer Oproer
12. Dorpenfederatie
13. Programmaraad De Colle
14. Jaaroverzicht 2018
14. Bestuursverkiezing
Nieuwe bestuursleden: Jori Heidstra (algemeen lid), Wanda van der Land (secretaris)
Aftredend: Louw Detmar, Jaap Teeninga en Trudy Meijer
Tegenkandidaten kunnen vóór woensdag 13 maart 2019 schriftelijk worden aangemeld bij het secretariaat:
Postbus 81, 9290 AA Kollum
16. Afronding & Rondvraag

Drankje

17. Optreden Shantykoor De Beurtskippers
18. Afsluiting

Wij hopen u woensdag 20 maart a.s. te mogen verwelkomen.

Nog niet lid?
Op de ledenvergadering van 20 maart 2019 zijn niet-leden ook welkom. De entree is gratis voor iedereen, maar de niet-leden wordt gevraagd lid te worden. De contributie is € 7,50 per gezin per jaar. Heeft u vragen of opmerkingen, laat het dan weten. Het liefst via e-mail plaatselijkbelang.kollum@gmail.com. Met uw lidmaatschap ondersteunt u het Plaatselijk Belang in haar streven het woon-, leef- en werkklimaat in het dorp te bevorderen.

Bijschrift foto: Bestuur Plaatselijk Belang Kollum.

 

 

terug naar overzicht
Bestuur Plaatselijk Belang Kollum.
© Foto's: Eigen foto


Vandaag op de radio

00:00-18:00 | RTV NOF Nonstop
18:00-19:00 | Goed gestemd
19:00-21:00 | Leafde foar muzyk
21:00-23:00 | De Smachtwacht
23:00-00:00 | RTV NOF Nonstop
Klik hier voor programma- informatie