Kritetoaniel spilet “Klontsjes”

Donderdag 24-10-2019
Waar:
Buitenpost
Wanneer:
Zaterdag 23-11-2019
Yn de bûtengewoan bysûndere foarstelling “Klontsjes” fan Jan Schokker wurdt Atze “oerfallen” troch trije dates dy’t allegearre 12 oeren te betiid foar de doar steane, kriget hy in poppe kado wêr’t hy de “pake” fan wêze soe, komt der allegeduerich in buorfrou del op syk nei swietichheid en docht in resjersjeur,, hy is al op syn retoer, alle war om alle losse eintsjes oan elkoar te knoopjen.

Mei Ria Krist, Frouke Holtrop, Renate Rutter, Anneke Nieuwenhuis, Dictus Benedictus en Andries Hovinga. Regy Haije de Boer bystien troch Iebe Bouma.

Kaartferkeap oan de seal. Seal iepen 19.00 oere, oanfang 20.00 oere.

terug naar overzicht

© Foto's: Eigen foto


Vandaag op de radio

00:00-18:00 | RTV NOF Nonstop
18:00-20:00 | Bertus Hatzmann
20:00-22:00 | Weekend Kick-Off
22:00-00:00 | Gerjan op Dreef
Klik hier voor programma- informatie