Onderzoekthema’s agrofood voor kenniskringen Fjildlab gezocht · Foto('s): Eigen foto
  Eigen foto

Onderzoekthema’s agrofood voor kenniskringen Fjildlab gezocht

dinsdag 24 september 2019

 

Het Fjildlab is het veldlaboratorium voor het versterken van de circulaire economie en een duurzame landbouwsector in de regio Noordoost-Friesland. Hiervoor gaan de samenwerkingspartners van het Fjildlab aan de slag met innovatieve oplossingen en nieuwe businessmodellen voor de agrarische sector met als resultaat een volhoudbaar systeem voor de boeren in deze regio.

Voor de uitvoering van projecten zijn per thema kenniskringen samengesteld met agrariërs uit de regio, vertegenwoordigers van marktpartijen, overheden, kennis- en onderwijsinstellingen. In oktober komen deze kenniskringen weer bijeen. Zij gaan aan de slag met de uitwerking van projectideeën. Alle agrariërs en ondernemers in de regio Noordoost-Friesland zijn van harte uitgenodigd ideeën (uit de praktijk) bij een kenniskring in te brengen. Neem hiervoor contact op met Durk Durksz, projectleider Fjildlab, durk.durksz@fjildlab.nl of tel. 06 – 224 528 55.

Naar verwachting starten de eerste projecten dit najaar. Het gaat om de volgende thema’s:

Natuur en Landschap
Natuur, biodiversiteit, landschap en recreatieve sector inzetten voor nieuwe producten en diensten bijvoorbeeld: verdienmodellen voor stimuleren van biodiversiteit, streekproducten  en activiteiten die passen in deze regio.

Gezonde bodem
Als basis voor de circulaire economie bijvoorbeeld productie en toepassing van Bokashi en het benutten van mest om bodemleven te stimuleren.

Water en landbouw
Verwaarden van blauwe en groene ecosysteemdiensten, bijvoorbeeld onderzoek naar nieuwe teelten en benutten van producten afkomstig van deze teelten.

Duurzame energie
Regionaal geproduceerde en afgezette duurzame energie bijvoorbeeld: opzetten energiecoöperaties, boeren en burgers verbinden bij het plaatsen van zonnepanelen en/of kleine windmolens.

Mest
Regionaal verwerken van mest zoals bijvoorbeeld het scheiden van urine en feces in stal o.a. koe-toilet. Toevoegmiddelen, mest opwaarderen (tot bijvoorbeeld t-shirts) en mestkwaliteit.

Voer
Reststromen verwaarden door het sluiten van de eiwit- en mineralenbehoefte en o.a. rantsoenaanpassingen: minder maïs, variaties in gras en lokaal grasdrogen, regionale grondstoffen en samenwerking met de akkerbouw en het telen van alternatieve gewassen zoals bijvoorbeeld winterbonen.

Mitigatie en adaptatie aan verzilting
Zilte producten en diensten ontwikkelen, bijvoorbeeld: onderzoek naar mitigatie van verzilting door slimmer benutten van water en inzetten op teelt en marktontwikkeling van zilte gewassen.

Voeding
Gezond, regionaal en functioneel voedsel produceren, bijvoorbeeld projecten rondom lokaal geproduceerd voedsel.

Open structuur Fjildlab
Fjildlab werkt met een open structuur die nieuwe deelnemers en nieuwe projecten uitnodigt om mee te doen. In Fjildlab zijn al veel van de relevante agrarische netwerken betrokken, inclusief Collectief Waadrâne en vereniging Noardlike Fryske Wâlden die in totaal meer dan 1.000 agrarische ondernemers in zowel de veeteelt en akkerbouw actief vertegenwoordigen, MKB bedrijven (o.a. Ondernemers Federatie Noordoost-Friesland) en het Kennis- en Innovatie Huis (KEI). Hiernaast zijn de gemeenten Noardeast-Fryslân, Tytsjerksteradiel, Achtkarspelen, Dantumadiel  (verenigd in ANNO), Smallingerland, Wetterskip Fryslân, Provincie Fryslân en verschillende kennisinstituten (o.a. SPNA, Hogeschool Van Hall Larenstein, NHL-Stenden, Nordwin, Rijksuniversiteit Groningen en Wageningen University) aangesloten.

De Regio Deal Noordoost-Fryslân
Het Fjildlab is onderdeel van de Regio Deal Noordoost-Friesland. Onlangs heeft minister Schouten via een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat de regio deal van start gaat. De regio deal richt zich op innovatie in de vier sterkste sectoren van de regio: agrofood, metaaltechniek, bouwnijverheid en toerisme & recreatie. Om de ambitie voor agrofood te kunnen realiseren, werken overheden, instellingen en ondernemers samen binnen het Fjildlab.

Initiatiefnemers Fjildlab
Het Fjildlab Noordoost-Fryslân is een initiatief van collectief Waadrâne, de vereniging Noardlike Fryske Wâlden, Hogeschool Van Hall Larenstein, Ondernemers Federatie Noordoost-Friesland en Netwerk Noordoost (ANNO).

Kijk voor meer informatie over de thema’s op www.fjildlab.nl.

Vandaag op de radio

 • 00:00 - 18:00
  RTV NOF Nonstop
  Nonstop de lekkerste muziek van nu en toen op jouw streekomroep!
 • 18:00 - 19:00
  Goed gestemd
  Geestelijk kinderprogramma.
 • 19:00 - 21:00
  Leafde foar muzyk
  Klaske neemt je mee in haar liefde voor muziek, met de mooiste muziek door haar uitgekozen.
 • 21:00 - 23:00
  De Smachtwacht
 • 23:00 - 00:00
  RTV NOF Nonstop
  Nonstop de lekkerste muziek van nu en toen op jouw streekomroep!
© 1989 - 2020 RTVNOF · · Regio · Historie · Sport · Ondernemend · Agenda · Uitzending gemist · Contact · Privacy Statement RTV NOF · Reclame · Disclaimer · Organisatie · RTV Kanaal30 Geschiedenis · Donateurs · Vrijwilliger worden?