Piter Wilkens spilet Libbene Stiennen

Vrijdag 28-12-2018
Waar:
Augsbuurt
Wanneer:
Zondag 20-01-2019
Yn “Libbene Stiennen” stiet it ferhaalfan de midsieuske tsjerke sintraal. It ferhaal fan terpen, boeren, mûntsen, it leauwen en fansels de grutte saken fan it libben. Wy harkje nei prachtige lieten skreaun út leafde foar dy Fryske tsjerken, de skiednis en de natoer. Piter Wilkens wurdt bystien troch syn fêste begelieders Ytzen Peterson op gitaar en Willo de Bildt op (kontra-)bas.

Yn 2015 hat Piter Wilkens de muzykfoarstelling “Libbene Stiennen” skreaun, dit yn it ramt fan it 45-jierrich bestean fan de Stichting Alde Fryske Tsjerken. “Libbene Stiennen” is in lofliet wurden op de autentike midsieuske doarpstsjerke en it ûnmisbere plak fan de ‘tsjerke’ yn it Fryske lânskip. Bysûnder om te neamen is dat it tsjerkje fan Augsbuurt, yn 1971, de earste oanwinst wie fan de Stichting.

Oanfang 15.30 uur
Wêr: Tsjerkje Augsbuurt
Foarferkeap: 11.00 euro Dropshop Liquerice Bûtenpost
Oan de doar: 12,50 euro

terug naar overzicht
Piter Wilkens spilet Libbene Stiennen
© Foto's: Eigen foto


Vandaag op de radio

00:00-18:00 | RTV NOF Nonstop
18:00-19:00 | Goed gestemd
19:00-21:00 | Leafde foar muzyk
21:00-23:00 | De Smachtwacht
23:00-00:00 | RTV NOF Nonstop
Klik hier voor programma- informatie