Planning fusietraject Arlanta en VCBO Kollumerland aangepast

Woensdag 07-11-2018
FRYSLâN - Arlanta en VCBO Kollumerland hebben op 24 mei j.l. de intentie uitgesproken om te gaan voor een bestuurlijke fusie. Het streven was om per 1 januari 2019 te fuseren. Actuele ontwikkelingen hebben tot gevolg dat die datum met drie maanden is opgeschoven.

Wat vooraf ging
Er is sinds de intentieverklaring een onderzoek ingesteld om inzichtelijk te maken wat de gevolgen van de bestuurlijke fusie zijn en onder welke voorwaarden en op welke manier beide organisaties kunnen samengaan. Pas als het onderzoekstraject en de besluitvorming zorgvuldig zijn doorlopen, wordt besloten tot fusie. Afgelopen periode zijn een stuurgroep en drie klankbordgroepen (onderwijs & identiteit, huisvesting & financiën en personeel & organisatie) druk bezig geweest met dat onderzoek.

Zorgvuldigheid voor snelheid
In de planning van het fusietraject is het uitgangspunt altijd geweest dat zorgvuldigheid belangrijker is dan snelheid. Recentelijk is de stuurgroep tot de conclusie gekomen dat de zorgvuldigheid in het geding komt, als de fusiedatum van 1 januari 2019 gehandhaafd blijft. Eén van de redenen daarvoor is het ontbreken van voldoende ouders van beide organisaties in de klankbord-groepen. De stuurgroep vindt de vertegenwoordiging van ouders uit beide organisaties essentieel voor het proces van klankborden en het creëren van draagvlak. Inmiddels zijn er toch voldoende ouders gevonden die willen meedenken in het fusieproces. Met het opschuiven van het fusiemoment, moet er nu voldoende ruimte zijn om te klankborden op de rapportages die worden voorgelegd aan de stuurgroep.

Nieuwe planning
Voor het fusieonderzoek nemen we de tijd tot het eind van dit jaar. De besluitvorming kan dan plaatsvinden in het eerste kwartaal van 2019, zodat de fusie op 1 april 2019 een feit is. In het kader van het onderzoek leveren de klankbordgroepen een eindrapportage op aan de stuurgroep. De stuurgroep verzorgt op basis van deze rapportage een eindrapport (zgn. fusie-effectrapportage) op basis waarvan het bestuur kan komen tot beargumenteerde besluitvorming. Deze besluitvorming wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Raden van Toezicht, de Algemene Ledenvergadering en de medezeggenschapsorganen. Voor de Algemene Ledenvergadering stond deze besluitvorming gepland op 10 december. Door het opschuiven van het fusiemoment is dit niet langer haalbaar. Die vergadering wordt daarom benut om de leden een toelichting te geven over het proces.

Meer informatie
Meer informatie over het fusietraject is te vinden op de websites van VCBO Kollumerland en Arlanta.

terug naar overzicht

© Foto's: Eva Sinnema


Overig nieuws

Vandaag op de radio

00:00-19:00 | RTV NOF Nonstop
19:00-21:00 | Country Trail
21:00-22:00 | Brasstime
22:00-00:00 | RTV NOF Nonstop
Klik hier voor programma- informatie