PvdA op de bres voor jeugdzorg

Woensdag 04-12-2019
NOARDEAST-FRYSLâN - Zoals in zoveel gemeenten wordt ook Noardeast-Fryslân geconfronteerd met hoge kosten voor de jeugdzorg. Om die kosten in de hand te houden worden onder andere te hoge declaraties van grote zorgleveranciers teruggevorderd.

Een andere oplossing die de gemeente aandraagt is het uurtarief van de informele zorg te verlagen tot het minimumloon. Informele zorg wordt geleverd door mensen direct om de jongere heen. Deze vorm van zorg is veelal vertrouwder, dichterbij, laagdrempeliger en bovendien nu al veel goedkoper, tot wel 5 keer goedkoper, dan professionele zorg.

De PvdA vindt deze tariefsverlaging een slechte keus, omdat het de waarde van deze informele zorg in twijfel trekt. Demotivatie en het feit dat deze vorm van zorg financieel niet meer haalbaar is voor de informele hulpverlener liggen op de loer. Dan zou al deze informele zorg overgenomen moeten worden door de professionele hulpverlening die vele malen duurder is. Naast het financiële plaatje kijkt de PvdA ook naar de vertrouwensband tussen jongere en hulpverlener. Door de overschakeling van informele naar professionele hulpverlening kan de jongere zijn vertrouwde zorg kwijtraken. De PvdA zal daarom voorstellen het tarief niet aan te passen, maar de bezuiniging te halen bij de grote zorgbedrijven met veel overhead en hogere tarieven.

Onlangs heeft PerSaldo (belangenvereniging PGB houders) over de verlaging een duidelijke uitspraak gedaan. Deze uitspraak geciteerd vanuit het schrijven “de minister heeft onlangs de Wet minimum loon (Wml) doorgevoerd voor het informele tarief omdat veel gemeenten te lage tarieven hanteerden. Dit houdt in dat gemeenten die tarieven onder de Wml hanteren dezen moeten verhogen naar het tarief dat de Wml aangeeft. Het dient als minimumtarief en is niet bedoeld om tariefsverlaging door te voeren. We zien dit helaas in gemeenten toch gebeuren, dat zij het informele tarief bijvoorbeeld verlagen van € 22 naar het Wml tarief. Dit is niet de bedoeling van de bovenstaande wetswijziging”.

Kortom een bezuinigingsmaatregel die wetmatig en vanuit sociaal oogpunt niet acceptabel is. Maar op een handige manier wordt aangedragen om tekorten weg te werken. Dit mag en kan niet ten koste gaan van de jeugd en zijn hulpverleners.

Tevens wil de PvdA een inkorting van de ellenlange wachttijden, soms wel langer dan 4 maanden, van de professionele zorg. De fractie wil dat de gemeente vastlegt dat er binnen 6 weken het eerste keukentafelgesprek moet plaatsvinden. Waar de hulpvraag duidelijk in kaart wordt gebracht.

Tot slot vraagt de PvdA om vanaf het eerste contact schriftelijke toestemming te krijgen van de hulpvrager. Dit omdat er een uitwisseling van privacygevoelige gegevens nodig is. Door de schriftelijke vastlegging wordt voldaan aan de eisen voor het gebruik en bescherming van privégegevens.

Om gestalte te geven aan deze zorgen heeft de PvdA-fractie, in samenwerking met de schaduwfractieleden, besloten om deze woensdag de voorgestelde verordening “aanpassing jeugdzorg” geagendeerd bij it beslút agenda punt 8 middels amendementen bij te sturen.

Namens de PvdA fractie en zijn schaduwleden,
Gryte Schaafstal

terug naar overzicht

Vandaag op de radio

00:00-18:00 | RTV NOF Nonstop
18:00-19:00 | Goed gestemd
19:00-21:00 | Leafde foar muzyk
21:00-23:00 | De Smachtwacht
23:00-00:00 | RTV NOF Nonstop
Klik hier voor programma- informatie