Toanielstik fan de Bûnte Houn kin net spile wurde yn Wâlterswâld

Donderdag 28-03-2019
Waar:
Westergeest
Wanneer:
Vrijdag 05-04-2019
Freed en sneon 5 en 6 april spilet de Bûnte Houn it toanielstik “B & B mei trammelant” yn MFC De Tredder yn Westergeast.Troch omstandigheden kin de foarstelling yn de Nije Warf op 12 april net trochgean.
Ut in museum is in kostber skilderij fan Frederik de Graaf stellen. In pear dagen letter is der ien fertochte, Fred
de Graaf, arrestearre, mar by him waard it doek net oantroffen. De identiteit fan de twa oare ynbrekkers
is by de plysje net bekend. Fyn en Herman, sechstigers, ha yn harren ienfâldige wenning in Bêd en
Brochje foar ‘’Freonen op ‘e fyts’’.
De oare twa dieders komme op besite, en meitsje graag misbrûk fan de gastfrijheid. Se binne op syk nij it skilderij, mar soe dat jir wol wêze?

Nijskjirrig hoe dit ôfrint? Kom nei de foarstellings, se binne op:

Wannear:  freed 5 &  sneon 6 april
Wêr:           MFC de Tredder te Westergeast
Hoe let:      20:00 (seal iepen 19:30)

 

terug naar overzicht
Toanielferiening  de Bûnte Houn spilet B & B mei trammelant
© Foto's: Eigen foto


Vandaag op de radio

00:00-18:00 | RTV NOF Nonstop
18:00-19:00 | Hoezo Kleinkunst
19:00-20:00 | Fryslan Fan
20:00-21:00 | Werom yn de tiid
21:00-00:00 | RTV NOF Nonstop
Klik hier voor programma- informatie