VIDEO: Oorlog Oekraïne ‘komt hiel tichtby’ voor familie Talsma · Foto('s): Ben de Jager
  Ben de Jager

VIDEO: Oorlog Oekraïne ‘komt hiel tichtby’ voor familie Talsma

vrijdag 04 maart 2022

RAARD – “It komt hiel tichtby, foar alle Nederlanners jildt dat se der in soad mei dwaande binne, foar ús jildt dat noch mear”, aldus Harmke Talsma uit Raard. Samen met haar man Meint vertelt zij over een week onzekerheid voor de schoonfamilie. Die wonen namelijk allemaal in Oekraïne, waar Poetin een dikke week geleden inviel. Twee zonen van de Talsma’s zijn getrouwd met Oekraïnse vrouwen. “Tjitte mei Valentina en Pieter mei Irina”, vult Harmke aan. 

Sjogge sy harren âlders wer?

De inval van Poetin in Oekraïne, wat is uitgemond in oorlog, heeft veel impact in de familie. Mem Harmke daarover: “Us soan is der mei de Kryst noch west, doe wie der al spanning, mar wie it fierder rêstich. Sûnt foarige wike is dat it absolút net mear.” Heit Meint: “It grypt je wol oan, ofrûne snein haw ik yn de tsjerketsjinst ek sein: It ienichste wat je dwaan kinne is, alle gelovigen massaal bidde. It massale bidden is miskien sterker as al it oarlochsmateriaal.” Mem Harmke zit ook met de toekomst. “De fraach is eins, sjogge myn skoandochters harren âlders, as oare famyljeleden wer?”

“De earste dei skêt it my fuort yn ‘e fuotten en de lea”

Meint Talsma, vee- en reehouder in Raard krijgt nog de rillingen als hij terugdenkt aan de eerste dag. “Dy earste dei skêt it my fuort yn ‘e fuotten en de lea. Dat moast earst stadichoan wer wat ôfsakje, foardat jo je realisearje kinne fan wat is der no echt oan ‘e hân? It draait my, no noch, frij mâl yn it liif om.” Voor Harmke is dat niet anders, “it is hiel spannend en je tinke wat kinne wy no dwaan?” Wat zij kunnen doen, doen ze. “Wy krigen al gau in oanfraach fan ús soan, want wy ha kleanopfang foar Albanië al jierren. Us soan frege of’t de klean dy’t wy no ha yn de skuorre, kinne dy der ek hinne?” Na kort telefonisch overleg met het Albanië-comité was dat geen enkel punt.

Ook schoonfamilie aan het front: “Mar ôfwachtsje of’t jo se wer sjogge”

Zoon Pieter haalde afgelopen week zijn schoonmoeder op vanuit Warschau. “Mar syn skoanheit sei: ik wol net mei. Dy hat ek yn de Oranje-revolutie meidien. En dy wol net mei. In sweacher fan Pieter hat him ek opjûn foar it leger. Hat ek al yn de oarloch sitten mei Georgië, no hat hy him wer oanmelden foar in oarloch.” Dat alles niet zonder gevaar is, blijkt uit het afscheid van de familie. “Hy hie dus al ôfskied naam fan de famylje, je moatte mar ôfwachtsje of’t jo se wer sjogge…..”

VIDEO: Oorlog Oekraïne ‘komt hiel tichtby’ voor familie Talsma · Foto('s): Ben de Jager
VIDEO: Oorlog Oekraïne ‘komt hiel tichtby’ voor familie Talsma · Foto('s): Ben de Jager
VIDEO: Oorlog Oekraïne ‘komt hiel tichtby’ voor familie Talsma · Foto('s): Ben de Jager
VIDEO: Oorlog Oekraïne ‘komt hiel tichtby’ voor familie Talsma · Foto('s): Ben de Jager
VIDEO: Oorlog Oekraïne ‘komt hiel tichtby’ voor familie Talsma · Foto('s): Ben de Jager
  Ben de Jager

VANDAAG OP DE RADIO

107.0 - 107.3 - 105.8 FM
 • 00:00 - 18:00
  RTV NOF Nonstop
  Nonstop de lekkerste muziek van nu en toen op jouw streekomroep!
 • 18:00 - 19:00
  Hoezo Kleinkunst
  Hoezo Kleinkunst brengt u liedjes, sketsches en wetenswaardigheden vanaf het begin van de kleinkunst tot de jaren '90 van de vorige eeuw.
 • 19:00 - 20:00
  Fryslan Fan
 • 20:00 - 21:00
  Werom yn de tiid
  Werom yn de tiid is een programma mei muzyk ut de jierren '60 en '70.
 • 21:00 - 22:00
  Capriccio
  In Capriccio laat Haite Schukking veel verschillende soorten klassieke muziek de revue passeren en vertel daarbij iets over de achtergronden van elke compositie. Vaak geniet je meer van een muziekstuk, als je iets weet over het ontstaan ervan en over de drijfveren van de componist.
 • 22:00 - 00:00
  RTV NOF Nonstop
  Nonstop de lekkerste muziek van nu en toen op jouw streekomroep!

VANDAAG OP DE RADIO

105.0 - 107.8 FM
© 1989 - 2022 RTVNOF · Contact · Tip de redactie · Disclaimer · Privacy Statement RTV NOF · Vrijwilliger worden? · Externe Radio