De Wilige Begoania

Zaterdag 01-02-2020
Waar:
Wierum
Wanneer:
Vrijdag 07-02-2020
Op freed 7 februaris en sneon 8 februaris spilet it Wierumer tonielselskip ‘De Wilige Begoania’. Dizze klucht yn flouwer bedriuwen is skreaun troch John Customs. De Fryske oersetting is fan Gurbe Dijkstra.

Nim in grutte fergeze panne. Raan dêryn in bretaal kreas jong fanke en dêrnei twa sullige broers en twa fersnippere susters. Skodzje it gehiel goed op, en jit der dan in sauske fan in flipte yntellektueel oer hinne. Under it oanienwei rieden fan in aardige pensjonhâldster litte we it gehiel hast twa oeren sacht smûze. It resultaat is bjusterbaarlik.

De earste rezjy fan dit komyske en fermaaklike stik is fan Klaas Fokkinga. Fanwege syn ûnfoarsjoene wurk foar de provinsje hat Klaas it stokje trochjûn. Gelokkich hat Sytze Bijlsma de rezjy oernaam en it stik brocht nei it gehiel wot eltsenien kin sjen op 7 en 8 februaris fanôf 19.30 yn De Pipenâle, it Doarpshûs fan Wierum.

terug naar overzicht
De Wilige Begoania
© Foto's: Eigen foto

Overig nieuws

Vandaag op de radio

00:00-18:00 | RTV NOF Nonstop
18:00-19:00 | Goed gestemd
19:00-21:00 | Leafde foar muzyk
21:00-23:00 | De Smachtwacht
23:00-00:00 | RTV NOF Nonstop
Klik hier voor programma- informatie