Earste eksimplaar fan it boek Dwaaltún · Foto('s): Eigen foto
  Eigen foto

Earste eksimplaar fan it boek Dwaaltún

dinsdag 01 oktober 2019

Woansdei 18 septimber krige de Dokkumse skriuwer Anders M. Rozendal it earste eksimplaar fan it boek Dwaaltún oerlange. Dit boek is in ferfolch op Rachel, de dochter fan Timna, mar kin los dêrfan lêzen wurde.

De ynhâld:
Oardel jier reizge Rachel  mei Jezus en syn folgelingen troch it Joadske lân. Nei Jezus syn dea giet se nei de bern en bernsbern yn Antipatris.
Dan heart se ferhalen fan in lyk dat ferdwûn is en fan in opstanning; in folsleine tizeboel. Want wat is wier? Rachel har skoansoan giet nei Jeruzalem, mar dy reis kostet him hast it libben.
Letter emigrearje Rachel har bern nei Itaalje. Rachel en de âldste beppesizzer bliuwe efter en belânje yn it Samaritaanske Sichar, har eardere wenplak. Lânfâd Pontius Pilatus hat syn nocht fan de Joadske elite yn Jeruzalem en giet nei syn paleis yn Cesaréa. As der opskuor yn it Samaritaanske lân is, mient de lânfâd dat er yngripe moat. Dan treft Rachel Pontius Pilatus foar de tredde kear.

De Dwaaltún is te bestellen by de KFFB, www.kffb.nl

Auteur: Redactie RTVNOF
Heb jij nieuws of een opmerking? Stuur de redactie een WhatsApp.
Stuur je tip, video of foto's naar:
  0511-441202 of   tip@rtvnof.nl.

VANDAAG OP DE RADIO

105.0 - 105.8 - 107.0 - 107.3 - 107.8 FM
 • 00:00 - 07:00
  It lûd fan Stêd, Waad en Wâlden
  Non-stop muziek met (regio)nieuws en weer.
 • 07:00 - 09:00
  De moarnsshow
  Overzicht van nieuwsreportages & weerbericht en hoofdpunten van het nieuws.
 • 09:00 - 17:00
  It lûd fan Stêd, Waad en Wâlden
  Non-stop muziek met (regio)nieuws en weer.
 • 17:00 - 19:00
  Hitz op Tongersdei
  Sjoerd Gjalt de Vries
 • 19:00 - 20:00
  Jazz Go Blue
  Gert Nitters
 • 20:00 - 21:00
  Country Trail
  Albert de Vries
 • 21:00 - 00:00
  It lûd fan Stêd, Waad en Wâlden
  Non-stop muziek met (regio)nieuws en weer.
© 1989 - 2024 RTVNOF · Contact · Tip de redactie · Ingezonden brieven · Disclaimer · Privacy Statement RTV NOF · Vrijwilliger worden?