Friese lesmethodes en tijdschriften gratis voor scholen · Foto('s): Provincie Fryslân
  Provincie Fryslân

Friese lesmethodes en tijdschriften gratis voor scholen

dinsdag 24 mei 2022

FRYSLÂN – Alle scholen in het (speciaal) primair en voortgezet onderwijs krijgen vanaf volgend schooljaar gratis Fries lesmateriaal aangeboden. In het primair onderwijs gaat het om de digitale methode Spoar 8 en het tijdschrift Tsjil. Scholen in het voortgezet onderwijs krijgen gratis toe-gang tot de digitale lesmethode Searje 36 en ontvangen het tijdschrift LinKk. Het gratis aan-bieden van het lesmateriaal draagt bij aan de doelstelling van het project Taalplan Frysk 2030.
Zo kunnen de scholen alle kerndoelen voor het vak Friese taal en cultuur aanbieden.

Gedeputeerde Sietske Poepjes: “Skoallen foar it primêr en fuortset ûnderwiis moatte uterlik yn it jier 2030 alle kearndoelen, lykas Frysk lêze en skriuwe, oanbiede. Dat is de ambysje dy’t it Ryk en de provinsje mei-inoar útsprutsen hawwe yn de Bestjoersôfspraak Fryske Taal en Kultuer. Mei it fergees beskikber stellen fan de Fryske lesmetoaden en de tydskriften stypje wy de skoallen by it beheljen fan harren ambysjes foar it Frysk. 

Het gratis aanbieden van het lesmateriaal is mogelijk door het aanpassen van de Materiële Instand-houding Frysk (MIF). Eerder werd dit geld van het Rijk via de provincie verdeeld onder de schoolbesturen voor de aanschaf van Fries lesmateriaal. In overleg met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de schoolbesturen zal de provincie het geld gebruiken om de licentie- en aanschaf-kosten af te kopen. Hierdoor neemt de regeldruk af bij scholen. De scholen krijgen begeleiding bij het inzetten van het lesmateriaal zodat het aansluit bij de wensen en ambities van de school. Alle scholen ontvangen binnenkort informatie over hoe zij toegang krijgen tot het gratis lesmateriaal.

Subsidieregeling Frysk foar no en letter
De subsidieregeling Frysk foar no en letter blijft beschikbaar voor scholen om naar eigen keuze ander lesmateriaal aan te schaffen. Met deze subsidie kan een school ook subsidie aanvragen voor opleiding en nascholing van docenten, extra inzet van personeel voor het (vak) Fries of voor culturele activiteiten.

Samenwerking
Het project Taalplan Frysk 2030 werkt aan de kwaliteit van Fries onderwijs op alle scholen en alle onderwijsniveaus. De provincie zet zich hiervoor in met taal- en onderwijsinstellingen AfûkCedinFers, Keunstwurk, NHL Stenden Hogeschool, Omrop Fryslân, Onderwijsbureau Semko en Sintrum Frysktalige Berne-opfang (SFBO).

Meer informatie over het project is te vinden op: www.taalplan.frl

Auteur: Redactie RTVNOF
Heb jij nieuws of een opmerking? Stuur de redactie een WhatsApp.
Stuur je tip, video of foto's naar:
  0511-441202 of   tip@rtvnof.nl.

VANDAAG OP DE RADIO

105.0 - 105.8 - 107.0 - 107.3 - 107.8 FM
 • 00:00 - 07:00
  It lûd fan Stêd, Waad en Wâlden
  Non-stop muziek met (regio)nieuws en weer.
 • 07:00 - 09:00
  De moarnsshow
  Overzicht van nieuwsreportages & weerbericht en hoofdpunten van het nieuws.
 • 09:00 - 19:00
  It lûd fan Stêd, Waad en Wâlden
  Non-stop muziek met (regio)nieuws en weer.
 • 19:00 - 21:00
  Gospel Time
  Tjerkje Broersma
 • 21:00 - 23:00
  Wat Draaie Menu
  Martin van der Velde
 • 23:00 - 00:00
  It lûd fan Stêd, Waad en Wâlden
  Non-stop muziek met (regio)nieuws en weer.
© 1989 - 2024 RTVNOF · Contact · Tip de redactie · Ingezonden brieven · Disclaimer · Privacy Statement RTV NOF · Vrijwilliger worden?