Ingezonden: Arrogantie Noardeast-Fryslân over draagvlak Reigersbrug · Foto('s): RTV NOF
  RTV NOF

Ingezonden: Arrogantie Noardeast-Fryslân over draagvlak Reigersbrug

dinsdag 13 augustus 2019

In 2013 diende de gemeente Dongeradeel de Waddenfondsaanvraag voor het project Súd Ie Wetterfront Dokkum in. Een samenwerkingsproject met de provincie Frylân en Wetterskip Fryslân en andere partijen.

De gemeenteraad stemde in met de eerste fase begrote project Súd Ie Wetterfront, (19,5 miljoen euro) waaronder het bevaarbaar maken van de Súd Ie voor boten in de DM-klasse. In oktober 2015 kondigde het college in een goed gevulde zaal met bewoners van de wijk It Fûgellân aan, dat een verhoogde Reigersbrug niet mogelijk was en dat het college voornemens was de Reigersbrug in de wijk op te heffen. College ziet geen veilige oplossing voor een verhoogde brug en gaat daarom over tot opheffing van de verbinding. Binnen enkele dagen tijd was een lijst met handtekeningen voor behoud van de meer dan 40-jarige fiets- en voetgangersbrug een feit. De bewoners kregen nul op het rekest en wendden zich tot de gemeenteraad. Een aangenomen amendement verplichtte het college om de Reigersbrug te behouden. Belangrijk detail is dat het college aan de gemeenteraad en andere organisaties liet weten dat het geld niet leidend is voor de keuze om de Reigersbrug te verwijderen.

Naar aanleiding van verklaringen van bruggenbouwers en verkeersdeskundigen die de inpasbaarheid van een verhoogde fietsbrug aantoonden tekende de gemeente een fietsbrug in op de plaats van de huidige, die zowel technisch als verkeerskundig, wel inpasbaar bleek. Later verklaarde de gemeente deze voorkeursvariant niet te willen realiseren vanwege slechte landschappelijke inpasbaarheid en individuele belangen. Na de nieuwe afwijzing van het college wendden zowel de Fietsers- als de Ouderenbond Fryslân zich ook tot het college en de gemeenteraad. Op nadrukkelijk verzoek vraagt ook de werkgroep het college om in overleg te gaan met deze bonden. Daar geeft het college geen gehoor aan, zodat de beide bonden bezwaar aantekenen tegen het verkeersbesluit dat de brug opheft voor fietsers.

In april van dit jaar oordeelt de rechter in Groningen dat de gemeente Noardeast-Fryslân het verkeersbesluit niet goed gemotiveerd heeft. Belangrijkste reden is het verwijt dat de gemeente geen idee heeft van de gebruiksfrequentie en niet met de fietsersbond maar vóór de fietsersbond heeft gedacht. Tijdens de zitting komt de bekentenis van de gemeente boven water dat de kosten de voornaamste redenen zijn om de fietsbrug niet te behouden. Deze bekentenis staat haaks op de talloze eerdere verklaringen van het college dat het geld niet leidend is. In reactie op de uitspraak kiest het college opnieuw niet voor een gesprek met de fietsersbond maar voor een gang naar de Raad van State. Het is opmerkelijk dat huidig wethouder Jouke Douwe de Vries nu S!N, voorheen Dongeradeel Sociaal, gezien zijn eerdere grote betrokkenheid en inzet van destijds hiermee ingestemd heeft. Denk ook aan de oplopende juridische kosten die hiermee gepaard gaan. (geschat bedrag 25.000 euro).

Tijdens de zitting van de Raad van State werd door de vertegenwoordiger van de gemeente als argument voor het ontbreken van draagvlak, de afwezigheid van bewoners van het Fûgellân aangedragen. De hele buurt zal achter het fietsverbod Reigersbrug staan. Het bewijs was geleverd omdat actievoerende bewoners met spandoeken ontbraken en niet de moeite hadden genomen om richting Den Haag af te reizen. Hoe arrogant is het om er vanuit te gaan dat de bewoners zonder uitnodiging en bekendmaking van de datum in de vakantieperiode richting Den Haag zouden willen gaan en daarmee dus het draagvlak ontbreekt ? Het draagvlak voor behoud van de Reigersbrug functie is immers sinds 2016 bewezen! . Ook de werkgroep heeft het college namens de gebruikers duidelijk verzocht in overleg met de fietsers- en ouderenbond tot een oplossing te komen voor de hellingen aan de op te hogen brug. De bewoners hebben niet voor het SUD IE project, het bevaarbaar maken en het ophogen van de bruggen voor de zogenaamde DM klasse gekozen. Een miljoenen project dat volgens het projectplan de leefbaarheid in stad en dorp zou verbeteren.

In de begroting 2017 en ook daarna, wordt geen begroot bedrag oplossing Reigersbrug vermeld , terwijl het ophogen van enkele bruggen over de SUD Ie in de woonwijk It Fûgellân zal moeten worden bekostigd uit het onderdeel SUD Ie fase I, in samenspraak met de provincie als project partner en medefinancier. De fietsers/voetgangers Reigersbrug, met 383 fietsers per dag, is nog steeds een integraal onderdeel en belangrijke verbinding tussen het Fûgellân en de Schans. College neem uw verantwoordelijkheid, verschuil u niet achter het ontbreken van draagvlak, individuele belangen en inpasbaarheid, maar kom er eerlijk voor uit dat het geld ontbreekt en dat u daar snel naar op zoek gaat. Zal mooi zijn als het waddenfonds en de provincie hier ook kritisch naar kijken.

Fractie PvdA Noardeast –Fryslân,

Gryte Schaafstal, fractievoorzitter                                                                                                                              

Cootje Klinkenberg, fractiesecretaris

 

Vandaag op de radio

 • 00:00 - 10:00
  RTV NOF Nonstop
  Nonstop de lekkerste muziek van nu en toen op jouw streekomroep!
 • 10:00 - 11:00
  Kerkdienst
  Iedere zondagochtend kunt u luisteren naar een kerkdienst uit onze regio.
 • 11:00 - 18:00
  RTV NOF Nonstop
  Nonstop de lekkerste muziek van nu en toen op jouw streekomroep!
 • 18:00 - 19:00
  Lytse klankjes
  Lytse klankjes is een geestelijk programma bij RTV NOF voor de jonge luisteraars.
 • 19:00 - 21:00
  Gospel Time
  Gospelmuziek uit Noordoost-Friesland, maar ook van ver daarbuiten.
 • 21:00 - 22:00
  Geloven & Beleven
  Wekelijks ontvangen we een gast met wie gesproken over het geloof. In het gesprek wordt gesproken over persoonlijke ervaringen en de rol van het geloof in het leven van de gast.
 • 22:00 - 00:00
  RTV NOF Nonstop
  Nonstop de lekkerste muziek van nu en toen op jouw streekomroep!
© 1989 - 2020 RTVNOF · · Regio · Historie · Sport · Ondernemend · Agenda · Uitzending gemist · Contact