Inzet en zangplezier kenmerken Chr. Mannenkoor Pro Rege

Maandag 12-02-2018
DOKKUM - De jaarlijkse ledenvergadering van Chr. Mannenkoor Pro Rege, gehouden op dinsdag 6 februari j.l., werd ondanks de griep goed bezocht. Voorzitter Andries Postma opende de vergadering met bijbellezing en gebed. Hierna werd een minuut stilte in acht genomen in verband met het overlijden in het afgelopen jaar van de koorleden Durk Holwerda en Tjalling Feenstra.
In zijn openingswoord roemde de voorzitter de onderlinge betrokkenheid van de leden. Dit doet blijken wanneer binnen het koor bepaalde gebeurtenissen plaatsvinden wat valt onder ‘lief en leed’.
De voorzitter bedankte de leden voor hun inzet tijdens de repetities en optredens, maar riep toch op om de repetities trouw te bezoeken i.v.m. het drukke programma voor dit jaar. De verschillende commissies en bestuursleden werden bedankt voor de vele werkzaamheden ten gunste van het koor. Zeer verheugend is het feit dat we het afgelopen jaar weer zes nieuwe leden mochten inschrijven.
Pro Rege kan terug zien op een goed zangjaar met vele hoogtepunten, mede dankzij de inzet van dirigent Dirk Norbruis en de vaste begeleiders Anja Heikamp-Kommerie (orgel) en Ronald Postema (piano).

Aftredend als bestuurslid is Date Loonstra maar, gelet op de specifieke taken die hij vervult, heeft het bestuur hem verzocht om aan te blijven. Date heeft te kennen gegeven dat hij bereid is zijn werkzaamheden voort te zetten. De vacature, ontstaan door het vroegtijdig bedanken van bestuurslid Hessel Heikamp, is inmiddels opgevuld door Marten Elzenga. Hierdoor kwam er een vacature vrij in de muziekcommissie, welke is ingenomen door Willem Brander. Door het overlijden van Tjalling Feenstra ontstond een vacature in de activiteitencommissie. Onder goedkeuring van de leden inmiddels opgevuld door Douwe de Jong.
Nadat de gebruikelijke verslagen en ingekomen stukken de revue waren gepasseerd, kwam het financieel verslag, wat op het eind van het jaar positief kon worden afgesloten. Penningmeester Martin Koree werd hartelijk bedankt voor de correcte manier van boekhouden. Ook de kascommissie was vol lof over zijn werk.

Pro Rege heeft het afgelopen jaar diverse keren mogen optreden. Niet alleen in Dokkum, maar ook in o.a. Balk, Ferwert, Kollum en Drachten mocht Pro Rege geestelijke liederen ten gehore brengen. Met als hoogtepunt de kerstconcerten in Kollumerzwaag en De Fontein te Dokkum, m.m.v. Saxofoonkwartet Quatre Forte. Voor 2018 staan ook al weer diverse optredens op het programma, onder meer op zaterdag 24 februari a.s. een gezamenlijk optreden met Chr. Gemengde Zangvereniging ‘Maranatha’ uit Ermelo in de Grote Kerk te Dokkum, zondag 1 april een Paaszondagavondzangdienst in Ferwert en rond de kerstdagen weer de jaarlijkse kerstconcerten.

Andries Roukema werd gehuldigd omdat hij 50 jaar lid is. Frans v.d. Heide vanwege 40 jaar lidmaatschap en Tjalling de Jong en Tiemo Spoelstra omdat ze 25 jaar lid zijn. De jubilarissen werden door de voorzitter in het zonnetje gezet met een bloemetje en de daarbij behorende sculptuur met oorkonde. Ook werd aandacht besteed aan het feit dat Dirk Norbruis sinds 1997 dirigent van het koor is. Als waardering hiervoor kreeg hij een vleespakket aangeboden. De avond werd afgesloten met het voorlezen van een gedicht, waarna de leden werden bedankt voor hun aanwezigheid. Onder het genot van een hapje en drankje werd nog een DVD vertoond met oude opnames en fotomateriaal over 50 jaar historie van Pro Rege. Een dankwoord aan Minne Bouma en Rienk Prins voor het mooie resultaat is hier zeker op zijn plaats.

Lid worden?
Pro Rege telt ongeveer negentig leden. Tijdens de wekelijkse repetities is de sfeer altijd gezellig: humor, inzet en veel zangplezier zijn kenmerkend voor Pro Rege. Wie houdt van zingen is van harte uitgenodigd vrijblijvend een repetitie bij te wonen. Er wordt gerepeteerd op dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in De Waadwente aan de Birdaarderstraatweg te Dokkum.

terug naar overzicht
Inzet en zangplezier kenmerken Chr. Mannenkoor Pro RegeInzet en zangplezier kenmerken Chr. Mannenkoor Pro Rege
© Foto's: Eigen foto's

Overig nieuws

Vandaag op de radio

00:00-18:00 | RTV NOF Nonstop
18:00-19:00 | Hoezo Kleinkunst
19:00-20:00 | Fryslan Fan
20:00-21:00 | Werom yn de tiid
21:00-00:00 | RTV NOF Nonstop
Klik hier voor programma- informatie