It Fryske Gea maakt zich Sterk foar fisk · Foto('s): Dico de Klein
  Dico de Klein

It Fryske Gea maakt zich Sterk foar fisk

donderdag 03 oktober 2019

Met meer dan 10.000 ha aan waterrijke gebieden heeft It Fryske Gea een bijzondere verantwoordelijkheid voor waternatuur en vis in Fryslân. De natuurorganisatie heeft diverse maatregelen voor betere waterkwaliteit en voor vismigratie genomen. Echter een overkoepelende visie was er nog niet: over wat te willen bereiken in het water, het hoe te bereiken en de samenhang tussen de losse inrichtings- en beheerprojecten. In het nieuwe visbeleidsplan ‘Sterk foar fisk’ beschrijft de organisatie haar visie op de Friese waternatuur en visgemeenschappen.

Visie

Meer dan de helft van de eigendommen van It Gea bestaat uit water en waterrijke gebieden. Denk aan gebieden als de Alde Feanen, de Blauhúster Puollen en de Friese IJsselmeerkust. It Fryske Gea vindt het belangrijk dat de variatie aan watertypen die binnen de Provincie is te vinden ook tot uiting komt in de aanwezige visgemeenschappen. Denk bijvoorbeeld aan heldere poldersloten met snoek en bittervoorn of ondiepe wateren met een dikke modderlaag waarin de grote modderkruiper zich thuis voelt. Ten tweede moet er voor alle functies die wateren voor vissen kunnen vervullen voldoende plek en ruimte zijn, zodat vissen hun levenscyclus probleemloos kunnen doorlopen. Denk aan voldoende paai- en opgroeigebied voor jonge vis, maar ook overwinteringsplekken van voldoende diepte. Erg belangrijk hierbij is dat vissen onbelemmerd kunnen migreren tussen deze verschillende leefgebieden. Tot slot vindt It Fryske Gea dat visgemeenschappen zo compleet mogelijk moeten zijn, zowel qua soorten als leeftijdsopbouw. Dus van prooi tot predator en van jong tot hoogbejaard. Idealiter bevat een gezonde visgemeenschap dit allemaal en is hierin een natuurlijke balans. Per waterrijk gebied streeft It Fryske Gea naar een zo compleet mogelijk voedselweb, waarvan vis een onderdeel is. Visetende vogels zoals aalscholver, visdief en fuut en zoogdieren zoals de otter komen daarmee ook aan hun trekken.

Concrete aanpak door vissenwerkgroep

Om deze visie te realiseren zijn concrete maatregelen beschreven. De inrichting van trekroutes, het optimaliseren van de leefgebieden en een visvriendelijk beheer van watergangen en oevers zijn belangrijke speerpunten. It Fryske Gea heeft een vissenwerkgroep in het leven geroepen om deze maatregelen door te vertalen naar de verschillende gebieden. Ook worden afspraken over vis met andere organisaties, zoals gemeentes, wetterskip en vissers geactualiseerd. Daarbij probeert de organisatie de inspanningen op het gebied van toezicht, onderzoek en communicatie uit te breiden in samenwerking met andere partijen. Kijk voor meer informatie en het hele Visbeleidsplan op: www.itfryskegea.nl/sterk-foar-fisk

Auteur: Redactie RTVNOF
Heb jij nieuws of een opmerking? Stuur de redactie een WhatsApp.
Stuur je tip, video of foto's naar:
  0511-441202 of   tip@rtvnof.nl.

VANDAAG OP DE RADIO

105.0 - 105.8 - 107.0 - 107.3 - 107.8 FM
 • 00:00 - 17:00
  It lûd fan Stêd, Waad en Wâlden
  Non-stop muziek met (regio)nieuws en weer.
 • 17:00 - 18:00
  Ouwe Meuk
  Leo Smidt
 • 18:00 - 19:00
  Willem yn 'e Jûn
  Willem Mulder
 • 19:00 - 20:00
  Fryslân Fan
  Jaap van der Laan
 • 20:00 - 21:00
  Werom yn de tiid
  Sietse Weistra
 • 21:00 - 00:00
  It lûd fan Stêd, Waad en Wâlden
  Non-stop muziek met (regio)nieuws en weer.
© 1989 - 2024 RTVNOF · Contact · Tip de redactie · Ingezonden brieven · Disclaimer · Privacy Statement RTV NOF · Vrijwilliger worden?