Kritetoaniel Bûtenpost spilet Fryske wrâldpremjêre “Heit” in The Point Bûtenpost

Dinsdag 18-02-2020
Waar:
Buitenpost
Wanneer:
Zaterdag 07-03-2020
Yn 2012 gie de foarstelling Le Père fan de skriuwer Florian Zeller yn Parys yn premjêre. In oangripende tragikomeedzje oer in âlde man mei Alzheimer dy’t geandewei de foarstelling hieltiten mear de grip op de tiid, syn omjouwing en de famylje kwytrekket. 

It Kritetoaniel – Theater Buitenpost mei nei yntensyf kontakt mei Parys de Fryske wrâldpremjêre spylje. De Fryske oersetting fan dit prachtige stik is skreaun troch Kritelid Dictus Benedictus. Spilers: Lodewijk Riedhorst (heit), Amarens de Vries (dochter), Frouke Holtrop, Arnold Jan Ruisch, Gerben de Haan en Else Kiers. Regy Henk Roskammer.

Seal iepen 19.00 oere. Kaartferkeap oan de seal.

terug naar overzicht

© Foto's: Eigen foto

Vandaag op de radio

00:00-18:00 | RTV NOF Nonstop
18:00-19:00 | Hoezo Kleinkunst
19:00-20:00 | Fryslan Fan
20:00-21:00 | Werom yn de tiid
21:00-00:00 | RTV NOF Nonstop
Klik hier voor programma- informatie