VIDEO: Trea Elgersma over De Saad: “Wy ha ûntsettend wille hân hjir op skoalle” · Foto('s): RTV NOF
  RTV NOF

VIDEO: Trea Elgersma over De Saad: “Wy ha ûntsettend wille hân hjir op skoalle”

woensdag 01 juli 2020

DAMWÂLD – Trea Elgersma (50) zat van 1983 tot 1986 op De Saad. RTV NOF vroeg naar haar herinneringen over de schooltijd. ,,Wy ha ûntsettend wille hân hjir op skoalle. Wy hienen fjouwer klassen yn dat jier. Wy wienen hiel bot mei-elkoar. Ik fûn it hiel leuk”, vertelt Trea.

Leraar Duits was in die periode meneer Korte. ,,Herr Kurze, dat wie altyd in machtich mantsje. Hy hie in ûntsettend hert foar syn learlingen mar koe him ek hiel bot opwine oft wy net dienen wat er woe. Dan pakte der dy sabeare by it ear. Wy wienen eigenlik allegear gek op him. Wy wienen in hert foar him en hy foar us. Soms hellen wy him it bloed under de nagels wei”, blikt Trea lachend terug.

Over de scheikundeklas van leraar Henkie Visser vertelt zij: ,,Wy sieten mei trije freondinnen op in rychje Bea, Thea en Trea. Hy seach wat skeel en oft dan de ferkearde reageare dan sloech er ynienen fan efter pats mei in liniaal op it bankje. Woe er ús skrikke litten omdat wy net opletten neffens him.”

In de winterperiode als er sneeuw lag was het voor de leerlingen feest. ,,Yn de winter koest hjir hiel moai sniebalje. Oan de sydkant fan skoalle wie in moai gersfjild. Dan hiene wy sawat fan, yes skoalle wie út dat wy gongen sniebaljen. Doe kaam learaar Spiegelaar om de hoeke. ‘Jullie moeten naar huis en huiswerk maken”‘, herinnert Trea zich voor de camera.

 

Vandaag op de radio

 • 00:00 - 18:00
  RTV NOF Nonstop
  Nonstop de lekkerste muziek van nu en toen op jouw streekomroep!
 • 18:00 - 20:00
  Bertus Hatzmann
  Bertus Hatzmann van 18.00-20.00 uur met muziek en info.
 • 20:00 - 22:00
  Weekend Kick-Off
  Weekend Kick-Off is een programma wat vooral gericht is op jongeren. In dit programma wordt van alles besproken...
 • 22:00 - 00:00
  RTV NOF Nonstop
  Nonstop de lekkerste muziek van nu en toen op jouw streekomroep!
© 1989 - 2020 RTVNOF · · Regio · Historie · Sport · Ondernemend · Agenda · Uitzending gemist · Contact · Privacy Statement RTV NOF · Disclaimer · Organisatie · Vrijwilliger worden?