VIDEO: Nieuwe college van Noardeast-Fryslân wil meer verbinding met de Mienskip · Foto('s): Ben de Jager
  Ben de Jager

VIDEO: Nieuwe college van Noardeast-Fryslân wil meer verbinding met de Mienskip

donderdag 12 mei 2022

DOKKUM/KOLLUM – Het lokale akkoord van de gemeente Noardeast-Fryslân is rond. Het nieuwe gemeentebestuur, bestaande uit Aant Jelle Soepboer (FNP), Jouke Douwe de Vries (S!N), Bert Koonstra (FNP), Sjoerd Keizer (S!N) en Pieter Braaksma (GBNF) wil in de aankomende vier jaar de mienskip centraal stellen. “Wy wolle der wêze foar alle doarpen en wiken, sûnder útsûnderings, sjen, hearre en meinimme.” Het coalitieakkoord heeft daarom ook de naam ‘Ferbûn mei de Mienskip‘ gekregen. 

Portefeuilles

Soepboer, de Vries en Koonstra zullen zich fulltime gaan inzetten voor de gemeente Noardeast-Fryslân. Braaksma en Keizer zullen beiden 0.75 FTE invullen. Alle wethouders hebben hun eigen ‘grote’ portefeuilles. Te weten, Aant Jelle Soepboer (eerste loco, Mienskip, Kultuer, Behear en Miljeu). Jouke Douwe de Vries (tweede loco, Soarch, Wolwêzen, Underwiis en Finânsjes). Bert Koonstra (derde loco, Wenjen, Romte en Fergunnings). Sjoerd Keizer (vierde loco, Ekonomy, Rekreaasje/Toerisme en Sport). Pieter Braaksma (vijfde loco, Duorsumens, Ferkear/Ynfra en Lânbou). Johannes Kramer houdt zijn burgemeestersportefeuille, Bestjoer Iepenbiere Oarder en Feiligens.

Alle vijf aanstaande wethouders zullen ook contactwethouder worden. “Alle wethâlders krije in oantal kearnen ûnder harren wjukken”, vertelt Soepboer.

Tekst loopt door onder de video

Wat is een lokaal akkoord?

Het is volgens Soepboer het uitvloeisel van een formatieproces met lokale partijen. “It giet om ús trije partijen, dy’t hiel ticht by de minsken stean, dy’t echt goed witte wat der spilet. Wy hawwe each foar alle kearnen, net allinnich foar Dokkum, mar ek foar alle moaie doarpen dy’t wy yn ús gemeente hawwe. Wy binne in 45000+gemeente mei byhearrende ambysjes, sûnder dat de ôfstân ta de minsken grutter wurdt. Wy wolle júst tichtby de minsken stean, wy bin ek mar gewoane jonges.” Er zal in de aankomende vier jaar veel op zoek worden gegaan naar de verbinding met de Mienskip.

Opgaven: “De Ko is leech!”

Verbinding is volgens de partijen op elk vlak hard nodig. Er liggen namelijk een aantal (zeer) grote opgaven te wachten. Stijgende kosten, ontvlechting van de ambtelijke organisatie met Dantumadiel, onzekerheid over de gelden vanuit de overheid en onzekerheid over extra middelen voor de Jeugdzorg. FNP, S!N en Gemeentebelangen vinden dat de mienskip zoveel mogelijk ontzien moet worden. Soepboer is duidelijk wat betreft de opdrachten die steeds meer vanuit Den Haag in de gemeente ‘over de schutting gekieperd worden’. “Wy wolle de ferbining sykje mei oare gemeenten, om sa in sterke fûst te meitsjen rjochting Den Haag. Der moat in dúdlik sinjaal komme. De ko is leech en tekoarten dy’t wy oprinne binne foar jim rekken!”

Wonen: “Voorrangsmogelijkheid voor mensen met binding”

Zoals overal staat het woningaanbod ook in Noardeast-Fryslân op zijn zachtst gezegd onder druk. Helemaal bepaalde doelgroepen kunnen op dit moment onmogelijk aan een huis komen. Daarom wil het nieuwe college breed inzetten op woningbouw. Zowel voor huur als koop, voor jong en voor oud, voor alle inkomens en voor dorpen en stad, naar aard, schaal en karakter. Initiatieven die worden opgezet door dorpen of wijken stimuleren en ondersteunen. Ook wil Noardeast gaan samenwerken met woningbouwcorporaties. “Bouwen naar aard en schaal in alle dorpen en stad
voor alle doelgroepen en met voorrangsmogelijkheden voor mensen met binding met het gebied.”

Zorg: “Verbinding zoeken tussen zorg en onderwijs”

Wil men de zorg, het welzijn en ondersteuning duurzaam, bereikbaar en betaalbaar houden, dan moet dit beter georganiseerd worden en moet er meer worden ingezet op verbinding. Daarom is de afgelopen jaren al ingezet op de ontwikkelingen in het sociaal domein en de noodzakelijke veranderingen die daarvoor nodig zijn, zoals de verbinding wonen en zorg, onderwijs en zorg en welzijn en zorg.

Economie en recreatie: “Lokaal ecologisch recreëren”

Met vele publiekstrekkers is Noardeast-Fryslân uniek. Het Lauwersmeergebied, het terpenlandschap, de Noardlike Fryske Wâlden, de Waddenzee (UNESCO Werelderfgoed) en
Dokkum als historische stad zijn trekkers met bovenregionale uitstraling. De ruimte, rust maar ook de duistere nacht zijn kernwaarden bij het profileren van de gemeente. ‘Kleinschalig ecologisch verantwoord toerisme en recreatie’ heeft volgens het nieuwe bestuur grote kansen.

Duurzaamheid: “Isolearje en 70% duurzame elektriciteit in 2030”

Noardeast-Fryslân wil een duurzame gemeente zijn en ontwikkelen op het gebied van duurzame energie. Energietransitie is één van de grootste globale opgaven waar de gemeente een actieve rol in heeft te vervullen. “We willen energie opwekken uit duurzame bronnen, waarbij dit niet ten kost van het landschap gaat, én betaalbaar blijft voor de mensen die het nu al krap hebben. Noardeast-Fryslân heeft de ambitie vastgesteld om in 2030 minimaal 70% van de benodigde elektriciteit op een duurzame wijze op te wekken. Aansluiting op lokale initiatieven is daarvoor noodzakelijk.

Landbouw: “Landbouwambtenaar en landbouwagenda”

De landbouw is van groot belang en kenmerkend voor Noardeast-Fryslân. Veehouderijen en akkerbouwbedrijven leveren een grote bijdrage aan onze regionale economie en de duurzaamheid. Vaak gaat het om decennia-oude familiebedrijven die belangrijk zijn voor de samenleving en om ondernemers die waarde hechten aan duurzaam beheer van groen en natuur en goed werkgeverschap. Veel van onze inwoners zijn dan ook direct of indirect hierbij betrokken. De gemeente gaat een landbouwambtenaar aannemen die optreedt als verbinding tussen
gemeente, agrariërs en natuurorganisaties en die als aanjager voor kansen in (natuurinclusieve) landbouw, duurzaamheid en biodiversiteit kan fungeren.

Totale coalitieakkoord

Dinsdag 17 mei aanstaande zal het aanstaande college de plannen presenteren aan de gemeenteraad tijdens het Petear. Als alles goed gaat wordt het nieuwe bestuur donderdag 19 mei geïnstalleerd. Bovenstaande is een kleine greep uit het coalitieakkoord. Het gehele rapport “Ferbûn mei de Mienskip” is hier te lezen.

Auteur: Redactie RTVNOF
Heb jij nieuws of een opmerking? Stuur de redactie een WhatsApp.
Stuur je tip, video of foto's naar:
  0511-441202 of   tip@rtvnof.nl.
VIDEO: Nieuwe college van Noardeast-Fryslân wil meer verbinding met de Mienskip · Foto('s): Ben de Jager
VIDEO: Nieuwe college van Noardeast-Fryslân wil meer verbinding met de Mienskip · Foto('s): Ben de Jager
VIDEO: Nieuwe college van Noardeast-Fryslân wil meer verbinding met de Mienskip · Foto('s): Ben de Jager
  Ben de Jager

VANDAAG OP DE RADIO

105.0 - 105.8 - 107.0 - 107.3 - 107.8 FM
 • 00:00 - 07:00
  It lûd fan Stêd, Waad en Wâlden
  Non-stop muziek met (regio)nieuws en weer.
 • 07:00 - 09:00
  Op naar het weekend!
  Peter Visser
 • 09:00 - 10:00
  Ontbijtpop
  Peter Kraft
 • 10:00 - 16:00
  It lûd fan Stêd, Waad en Wâlden
  Non-stop muziek met (regio)nieuws en weer.
 • 16:00 - 17:00
  Gerrit on air
  Gerrit Wijkstra
 • 17:00 - 18:00
  Skerp op de Middei
  Kees Bakker
 • 18:00 - 19:00
  No Nonsense
  Henk en Gerrie
 • 19:00 - 21:00
  Country Ranch
  Harry Ettema
 • 21:00 - 22:00
  The Elvis Experience (week 1)
  Jaap Melessen
 • 21:00 - 22:00
  Heerlijkheden uit het verleden (week 2)
 • 22:00 - 00:00
  It lûd fan Stêd, Waad en Wâlden
  Non-stop muziek met (regio)nieuws en weer.
© 1989 - 2024 RTVNOF · Contact · Tip de redactie · Ingezonden brieven · Disclaimer · Privacy Statement RTV NOF · Vrijwilliger worden?