Nieuwjaarsreceptie Dongeradeel: vooral vooruitzien · Foto('s): Bote Sape Schoorstra
  Bote Sape Schoorstra

Nieuwjaarsreceptie Dongeradeel: vooral vooruitzien

dinsdag 06 januari 2015

Dinsdagavond werd de nieuwjaarsreceptie van de Gemeente Dongeradeel gehouden in de Grote of st. Martinuskerk op de Markt in Dokkum. Tijdens deze avond werden de sport en cultuurprijzen uitgereikt en hield burgemeester Marga Waanders haar toespraak, tussen door was er muziek en een flashmob ingezet door het college van burgemeesters en wethouders van Dongeradeel.

Aan het begin van de avond werd er door wethouder de Graaf bekend gemaakt wie de sport en cultuurprijzen van Dongeradeel in de wacht slepen. In de categorie sport werden de voetbalmeiden van VV Ternaard winnaar, Deze groep meiden wint op dit moment alle voetbalwedstrijden en kampioenschappen. Natuurlijk onderleiding van twee goede trainers. De gedrevenheid en doorzettingsvermogen zijn de wonderwoorden van dit meisjesteam, zij laten in de strijd het 45+ voetbalteam van Be Quick en zwemmer Marcel Delfstra achter zich.

Bij de cultuurprijs was Klaas van der Woude winnaar, deze dirigent, componist en arrangeur won de prijs voor het cabaret duo Klun en Knoffelhakke uit Hantum en schrijver Anders Minne Rozendaal. De jury werd gevormd door Rennie Veenstra, Jissy Boersma, Willem Tilma, Hendrikje Talsma, Klasina van der Werf en Pytsje de Graaf

In de aansluitende pauze was er muziek van twee jonge talenten die op vleugel en saxofoon hun klanken door de kerk lieten gaan tevens werd er genetwerkt en gelukkig Nieuwjaar gewenst. Net voor de toespraak van de Burgemeester werd er nog een flashmob ingezet door het B&W van Dongeradeel, ondersteund op het eind door alle aanwezigen en begeleid door het blokfluit ensemble van Dinie Goedhart, deze keer onder leiding van Sjoek Nutma.

Nieuwjaarstoespraak Dongeradeel,

Damen en heren, beste mensen. wat fijn dat we elkaar allemaal weer mogen ontmoeten in deze prachtige Grote Kerk om  samen het nieuwe jaar te vieren. Met carbid werd het oude jaar weggeschoten  en met vuurwerk en feesten werd het nieuwe ingeluid. Gelukkig bleef het vooral feestelijk. Compliment aan de jeugd en vertegenwoordigers van dorpsbelangen voor de manier waarop de jaarwisseling is verlopen. Wederzijds vertrouwen en goede afspraken zijn de beste ingrediënten voor een feestelijk begin van het nieuwe jaar.

Tige tank ook aan de mannen en vrouwen van de politie, de brandweer en Gemeentewurk die paraat zijn, optreden en opruimen als anderen feest vieren of zich nog eens lekker omdraaien in het warme bed. Hun alertheid en inzet is onvoorwaardelijk en daarmee mogen we ons gelukkig prijzen. Mede daarom is agressie en geweld tegen hen onacceptabel. Die ene jeugdige onverlaat die een agent met een bierfles op zijn hoofd sloeg, mag zich voor de rechter verantwoorden en hij mag zich ook op een ontmoeting met de burgemeester verheugen.

Terugblik op 2014
Beste mensen, aan het begin van een nieuwe jaar, blikken we ook  terug op het oude. En dat oude jaar eindigde in onze gemeente met een enorme domper, waar ik wat uitgebreider bij stil sta.  Eind november is de Zorggroep Pasana failliet verklaard. Wij betreuren de positie waarin de medewerkers van De Sionsberg en de ouderenzorg verkeren. Voor de ouderenzorg is een doorstart aanstaande en het ziet er naar uit dat het overgrote deel van de medewerkers zijn belangrijke en dankbare werk in onze gemeenschap kan voortzetten. Maar we weten nog niet precies hoe die ouderenzorg straks wordt uitgevoerd en dat geeft toch onzekerheid. Voor de medewerkers van de Sionsberg is het faillissement een absoluut dieptepunt.

Hun inzet, vaak vele jaren lang, kon rekenen op grote tevredenheid van de cliënten. En groot respect voor die toewijding hebben ze ook ervaren, maar als je ontslag krijgt aangezegd, is dat wel een heel bittere pil! De curatoren hebben aangekondigd onderzoek te zullen doen naar de oorzaken van het faillissement en dat lijkt me een goede zaak. Zo’n onderzoek levert hopelijk een antwoord op vragen en verschillende veronderstellingen over het hoe en waarom van de teloorgang van onze vertrouwde Sionsberg. Het faillissement  zorgde voor  verdriet, verontwaardiging en boosheid. En tegelijk moeten we ons weer richten op de toekomst van de eerste- en tweedelijnszorg in onze gemeente en de hele regio. We willen een nieuwe keten van zorg die past bij de zorgvraag van nu en straks in onze regio.

Voor de nieuwe keten van zorg is ook de inbreng vanuit de hele regio van belang. Het open planproces dat nu, op initiatief van wethouder Boorsma, loopt en waaraan inwoners en zorgpartijen deelnemen, levert die inbreng. En het resultaat is niet vrijblijvend, voor geen van de deelnemers. De aandacht voor zo’n bouwfase hebben we ook in Den Haag gevraagd en gekregen. Ook daar beseft  men drommels goed dat wat nu in Noordoost Friesland gebeurt, niet op zichzelf staat en dat het wegvallen van een klein, maar volwaardig ziekenhuis zorg in een dunbevolkte regio, vraagt om een toekomstbestendig  alternatief. En dat is meer, zo hebben we voortdurend duidelijk gemaakt, dan goede huisartsenzorg en voldoen aan de wettelijke eisen rond aanrijdtijden.

Uiteraard zijn er kaders en voorwaarden van zorgverzekeraar en curatoren. Maar voor de partijen die nu in beeld zijn voor die zorgverlening is het van groot belang om te weten welke vormen van zorg de inwoners zelf het belangrijkst vinden. Op 17 januari vindt de conferentie plaats waar die zorgvraag wordt ingekleurd. Ik hoop van harte dat we in de loop van dit nieuwe jaar kunnen spreken van een nieuw centrum voor medische zorg , waar de inwoners van onze regio vertrouwen in hebben en waar ze terecht kunnen voor het merendeel van hun zorgbehoeftes.

En waar een stevige basis is gelegd voor uitbouw in de toekomst. Uiteraard hopen we dat zoveel mogelijk medewerkers van de Sionsberg in het nieuwe centrum hun prachtige werk kunnen hervatten. Maar dat geluk zal lang niet iedereen gegeven zijn. Zo eerlijk moeten we ook zijn. We kunnen hen alleen een hart onder de riem steken en dat doen we vanavond met kracht!

Dames en heren, 2014 kende gelukkig ook lichtpunten. Ook in onze gemeente merken we dat de economie iets aantrekt. Dat merken we ook aan het aantal aangevraagde bouwvergunningen. In de landbouw, maar ook in andere sectoren. Het afgelopen half jaar is bedrijventerrein Betterwird aan de westzijde van Dokkum uitgebreid. Directe aanleiding hiervoor is de nieuwbouw van het digitale printbedrijf Probo Sign. Dit bedrijf, dat we als een groeibriljant beschouwen, bouwt een nieuwe productiehal van 5.000 m2. Vorig waar won Probo Sign, onder aanvoering van Erwin Postma, dan ook de Gouden Gazelle-award voor de snelst groeiende onderneming in Fryslân.

De bijeenkomsten voor starters  werden druk bezocht en van nieuwe bedrijvigheid is zeker sprake. We weten dat nieuw ondernemerschap ook voortkomt uit het zoeken naar een nieuw perspectief na ontslag en niet alle starters zijn blijvers. Maar het getuigt van moed en strijdlust als mensen voor zichzelf aan de slag gaan en ondersteuning daarbij blijft hard nodig. Werk in uitvoering zien we ook bij de eerste fase van de projecten Súd Ie en Wetterfront Dokkum. Zo wordt er druk gewerkt aan de oeverbeschoeiing van de stadsgrachten en worden sanitaire voorzieningen opgeknapt. In de mooie, lange zomerperiode was duidelijk te zien dat steeds meer waterrecreanten Dokkum weten te vinden

De samenwerking tussen gemeente, ondernemers en de wijkraad in het binnenstadsmanagement werpt zijn vruchten af. Er wordt hard gewerkt om regiostad Dokkum te laten stralen en met de binnenstad goed voor de dag te komen. Natuurlijk zijn er lege panden, maar door toedoen van de vakwerkers en met een mooie inrichting van de etalages van lege winkels toont het winkelgebied sfeervol en gezellig. De mensen van VAKwerk krijgen een dikke pluim. Iets waar de ondernemers in de binnenstad lang voor hebben gepleit is nu, na een proefperiode, definitief geworden: het winkelend publiek kan gratis parkeren op de randparkeerplaatsen.

Het jaar 2014 was ook het jaar van de introductie van de koopzondag. In de campagnetijd rond de gemeenteraadsverkiezingen tekende zich al een kentering af. De ondernemers uit Dokkum kwamen zelf met een plan en een meerderheid in de nieuwe gemeenteraad vroeg vervolgens het college om een verordening voor te leggen waarmee dat plan ook kon worden uitgevoerd. Ondernemers weten zelf heel goed dat er extra inspanningen nodig zijn om mensen op de koopzondagen naar de stad te lokken. Aansluiting bij de evenementenweekenden vindt  dus plaats, en ondernemers  zorgen voor mooie aanvullende activiteiten.

Dat was ook het geval bij de laatste koopzondag van 2014 toen we in de koude duisternis bij een lichtgevende kerstwensboom samen kerstliederen zongen. Initiatiefnemers – ondernemers,  inwoners of organisaties – die met een plan komen, en een gemeente die in een vroegtijdig stadium  om een  haalbaarheidsoordeel,  inzet in menskracht, afwijking van bestaand richtlijnen of planologische medewerking wordt gevraagd; dát zal in de toekomst hopelijk veel vaker gebeuren. Dat betekent een andere rol en verantwoordelijkheid van de gemeente én van inwoners en ondernemers. We doen steeds vaker een beroep op de eigen kracht en creativiteit in de samenleving.

Deels vanwege minder beschikbare middelen. Want we investeren nu en de komende jaren volop in infrastructuur en herinrichting in stad en dorpen, maar er is weinig geld voor nieuwe initiatieven die zwaar leunen op gemeentelijke investeringen. Maar tegelijk is de tijd ook rijp voor een overheid die in woord en daad meer ruimte geeft aan de samenleving. Bezuinigen is nooit fijn, maar maakt veel mensen, vaak in georganiseerd verband, ook creatiever en initiatiefrijker. “Mear romte oan de Mien skip” is de titel van zowel het coalitieakkoord als het collegeprogramma dat na de verkiezingen als leidraad voor de komende jaren is opgesteld. “Mear romte oan de mienskip” is geen politiek correcte vertaling van “Sykje it sels mar út”.

En de overheid moet altijd het vangnet blijven bieden voor mensen die het op eigen kracht domweg niet redden, laat dat duidelijk zijn. Ook Dongeradeel is geen samenleving van overwegend zelfredzame, hoogopgeleide kosmopolieten die weinig boodschap hebben aan collectieve voorzieningen. “Mear romte foar de mienskip” betekent wel aansluiting zoeken bij initiatieven vanuit de samenleving, meedenken, de samenwerking tussen partijen en de eigen kracht van inwoners stimuleren.

Dereguleren waar mogelijk en loslaten in vertrouwen en support bepleiten bij andere overheden waar dat kansrijk is. Wijk- en dorpsondernemingen, nieuwe verdienmodellen, maatschappelijk aanbesteden; het zijn instrumenten die we daarbij niet moeten schuwen. Als die “romte oan de mienskip” echt wordt waargemaakt door gemeente en de gemeenschap worden we er juist weerbaarder van

Parels van die kracht sierden ook 2014 en  zijn een inspirerend voorbeeld voor nieuwe initiatieven. Ik noem de ongeveer 20.000 uren zelfwerkzaamheid bij de bouw van de multifunctionele accommodatie in Holwerd die onlangs is geopend. Uiteraard was de gemeentelijke bijdrage noodzakelijk, maar het MFA is door de inwoners zelf van de grond gekomen en gebouwd met een grote groep vrijwilligers. Dat ook de nieuwe accommodatie  “De Ynset”  is gedoopt, spreekt voor zich. Een ander goed voorbeeld van  “zelf doen”,  is de oprichting van de stichting Regio Marketing en Toerisme. Toeristische ondernemers in Noordoost Fryslân pakken zelf  de toeristische promotie op. De gemeente kan deze toeristische promotie binnen de regiomarketingcampage Dwaande meer los laten in vertrouwen. Op de thema’s wonen en werken gaan wij nu extra inzetten.

Sommige dorpen hebben in het afgelopen jaar echt werk gemaakt van initiatieven op het gebied van duurzame energie. Zo is er de energiecoöperatie ECOdon, opgericht vanuit Metslawier, Oosternijkerk en Ee en de Energie Coöperatie Ternaard. In heel Fryslân schieten deze lokale coöperaties, met ondersteuning van de Friese koepel Us Koöperaasje, als paddenstoelen uit de grond. Energiebesparing, de aanleg van zonnepanelen en andere duurzaamheidsinitiatieven brengen de dorpen in beweging. Duurzaamheid en duurzaam veranderen is ook voor de gemeente Dongeradeel een leidend uitgangspunt en waar mogelijk stimuleren we projecten en geven we het goede voorbeeld. Zo hebben we vorig jaar hard gewerkt aan een haalbaarheidsstudie van een zonneweide aan de zuidkant van Dokkum die in coöperatief verband ontwikkeld en geëxploiteerd kan worden. En het grootste deel van het gemeentelijk wagenpark rijdt inmiddels op biogas of elektriciteit.

En wat een mooie demonstratie van eigen kracht in de dorpen waar inwoners de  zogeheten DOM-projecten uitvoeren. De DorpsOntwikkelingsMaatschappijen pakken panden aan die dreigen te verpauperen en ook de openbare ruimte wordt onderhanden genomen. Het gaat om Holwerd, Ee, Metslawier en Paesens-Moddergat. Ondertussen zijn er mooie resultaten zichtbaar en de DOM”ers leiden trots vele nieuwsgierigen rond. De DOM-projecten zijn een experiment in het krimpbeleid. We willen dat experiment graag voortzetten, ook in andere dorpen.

Ook in Dokkum is te zien dat er een rotte kies aangepakt wordt. De verpauperde panden in de Anjelier straat worden opgeknapt. De herstructurering in de Fonteinslanden is in volle gang en de corporatie Thús Wonen is druk bezig in de Hoedemakerspolder. Het parkeerterrein van de Acht Zaligheden kreeg de opknapbeurt die nodig was. De nieuwe visie voor de binnenstad is in de maak, met sterke betrokkenheid van ondernemers en binnenstadbewoners. Een visie die de kernwaarden van onze prachtige stad borgt, maar “romte oan de mienskip” biedt!

Regiostad Dokkum heeft veel te bieden. Door zijn historische rijkdom en schoonheid en door zijn aantrekkelijke evenementen. Een hoogtepunt in 2014 waren de Admiraliteitsdagen. Het evenement is een groeibriljant: ieder jaar mooier en ieder jaar weer meer bezoekers. En de organisatie zet ook voor dit jaar geen rem op haar ambities. Ze weet zich daarbij gesteund door heel veel vrijwilligers en sponsoren. Hulde ook aan de medewerkers van  RTV NOF die gedurende het hele weekend live verslag uitbrachten. Een bijna overmoedige, maar zeer geslaagde monsterklus. Ook de Kerstmarkt was een topper. Ondanks de storm tot laat in de middag, was de binnenstad op 12 december weer ontzettend sfeervol en de markt trok een record aan bezoekers.

En het Concour Hippique Dokkum vierde vorig jaar zijn 75-jarig jubileum. 75 jaar prachtig paardenspektakel dankzij een onvermoeibaar bestuur en een legertje vrijwilligers en sponsoren. Jubilea werden er meer gevierd. Hotel van der Meer vierde zijn honderdste verjaardag, De Stedelijke Harmonie speelde uitbundig ter ere van haar 140-jarig bestaan, de bouwgroep Dijkstra Draisma pakte stevig uit op zijn 110e verjaardag. De gemeente Dongeradeel werd 30. Die komt dus nog maar pas kijken en als het meezit, haalt ze haar pensioen ook niet. Ik kom aan het eind nog even terug op die merkwaardige wens.

En wat gaat 2015 ons bieden?
Ik begin toch even met de gemeentelijke financiën. De gemeente heeft voor 2015 een sluitende begroting gepresenteerd. Ook de jaren erna eindigen positief. Hoewel we in 2015 bijna € 3 miljoen moeten bezuinigen, zien we kans te blijven investeren in onder andere recreatie en toerisme. En belangrijke voorzieningen voor de leefbaarheid in stad en dorpen worden ontzien De gevolgen van  de bezuinigingen op beheer en onderhoud van onze kapitaalgoederen zijn fors en de gevolgen zullen zeker  zichtbaar zijn. Een andere inrichting van de openbare ruimte hoort daarbij. Maar ook op dit terrein willen we nagaan of het mogelijk is beheer deels over te dragen aan inwoners met overdracht van budget.

We willen de riool- en afvalstoffenheffing kostendekkend houden en verhogen daarvoor de tarieven. Daar staat tegenover dat we de onroerendzaakbelasting gelijk houden aan 2014. De algemene reserve is goed gevuld om risico’s op te kunnen vangen. Binnen deze financiële kaders zijn, zoals gezegd, geen nieuwe megaprojecten te voorzien, maar desondanks wordt het een dynamisch jaar. Een greep uit de initiatieven die voor de mienskip van belang zijn: recreatie en toerisme blijft voor ons een sector met veel potentie. Er moet ruimte blijven, zo heeft de coalitie ook bepaald, voor bijdragen aan initiatieven in deze sector. Kleine parels kunnen daarmee gerealiseerd worden.

We spannen ons in om ook de tweede fase van het Súd Ie project op termijn mogelijke te maken en ondersteunen Holwerd aan Zee: een  spraakmakende gebiedsontwikkeling van bovenregionaal belang, waarin de belangen voor natuur, waterbeheer, recreatie en toerisme prachtig samensmelten. Een werkgroep uit het dorp, aangevuld met een gemeentelijke kracht,  heeft in de afgelopen tijd zijn ziel en zaligheid gelegd in dit wervend perspectief en voor een groot enthousiasme gezorgd bij de vele partijen die absoluut nodig zijn om dit langjarig project uit te kunnen voeren. De eerste haalbaarheidsstudies zijn verricht en In februari, tijdens het symposium,  zal hopelijk meer duidelijkheid ontstaan over die haalbaarheid en support van derden. Support vanuit de gemeente, ook al zal die in financiële zin altijd beperkt zijn, mag dan niet ontbreken.

We stimuleren het ondernemerschap in de volle breedte. De bedrijvencontactfunctionaris gaat aan de slag, het traject van Westereen-Dokkum van de  Centrale As wordt aangelegd en de uitrol van glasvezel – steeds meer een basisvoorziening voor innovatie in zorg, woonwerkcombinaties in het buitengebied, economie en onderwijs – gaat in hoog tempo voort. We onderzoeken de haalbaarheid van een herontwikkeling van het Harddraverspark, we komen met voorstellen voor verdere deregulering; we houden het aanbestedingsbeleid tegen het licht en met een beetje geluk kan eind 2015 de bouw starten van het multifunctionele centrum in Anjum, inclusief het nieuwe kantoor van de NAM.

Met externe partijen zoeken we naar mogelijkheden voor opleiding en vrijwilligerswerk voor jongeren met een uitkering en extra werk voor mensen met een WSW-uitkering. Zoals u weet ligt daar een grote maatschappelijke opgave die per definitie alleen in nauwe samenwerking met werkgevers tot “stappen vooruit” kan leiden. Ik formuleer hier bewust voorzichtig, want de toekomst van economie en werk is nauwelijks te voorspellen. Arbeidsmarktdeskundigen, trendwatchers van naam en innovatiegoeroes wijzen op ontwikkelingen die ons traditionele denken over economische groei en verdienmodellen op zijn kop zetten. Automatisering en robotisering verhogen de efficiency en vervangen fysieke arbeid. De digitalisering staat nog maar in de kinderschoenen en maakt in hoog tempo kennis, informatie en diensten voor iedereen, altijd en voor niets toegankelijk.

En door de technologie-gedreven innovatie kunnen producten duurzamer, makkelijker, goedkoper en meer opmaat worden gemaakt. De snel groeiende wereldbevolking moet voorzien worden van hoogwaardige voeding en tegelijk moeten we de uitputting van moeder aarde een halt toeroepen. Om van de urgente energietransitie nog maar te zwijgen. Wat betekent dat voor onze, haast in beton gegoten, opvatting over volledige werkgelegenheid en groei van koopkracht? Welke beroepen verdwijnen, welke blijven en welke nieuwe functies doen hun intrede? Ik durf er niets op te verwedden.

Maar ik ben er wel van overtuigd dat in een wereld die in de komende decennia veel sneller veranderd dan ooit,  de rol van een leven lang leren en van talentontwikkeling in de volle breedte alleen maar groter wordt, We weten niet wat de kinderen in het basisonderwijs van nu later worden, maar we weten wel dat we hen zo goed mogelijk moeten voorbereiden op die permanent snel veranderende wereld. Daarom zou ik heel graag zien dat we in 2015, voortbouwend op de mooie resultaten van de Gouden Driehoek van Onderwijs, Ondernemers en Overheid, een bescheiden start maken met die opdracht.

2015 is het eerste jaar waarin de decentralisatie van de langdurige zorg voor ouderen, de jeugdzorg en de participatiewet in uitvoering is. Afgelopen jaar is snoeihard  en met de wil om het goed te doen, gewerkt aan die voorbereiding van al die taken en de meer dan 150 contracten zijn getekend. Maar nu moet de praktijk uitwijzen dat zorg dichter bij de burgers beter uitpakt voor onze inwoners, ondanks de forse bezuinigen die we opgelegd kregen van het  rijk. Dat is een echte “poepetoer”. En er zal, zeker in de begin, ook wel eens wat misgaan. Dat gebeurde overigens ook in de oude situatie. Maar we kunnen ook sneller corrigeren omdat we zelf aan het stuur zitten. Correct, tijdig en voldoende communiceren met de mensen is cruciaal en de gebiedsteams zijn daarbij de spin in het web.

Ook in 2015 worden er weer talrijke mooi evenementen  georganiseerd. Dankzij “warbere” organisaties en veel vrijwilligers. Een nieuw evenement in 2015 is de Samenloop voor Hoop, op 12 en 13 juni. Het is een 24-uurs loop- en wandelmanifestatie in het Harddraverspark, waarvan de opbrengsten ten goede komen aan KWF Kankerbestrijding. Zo veel mogelijk teams zorgen er voor dat hun deelnemers afwisselend 24 uur lang in het parcours lopen en wandelen. En die teams proberen ook geld binnen te halen. De organisatie heeft mij gevraagd ambassadeur  te worden van deze Samenloop voor Hoop. Ik heb daar volmondig ja op gezegd. Ik heb toegezegd deze manifestatie van hoop, maar ook verdriet, uit te dragen en mensen op te roepen deel te nemen. Dat doe ik nu dus ook. Raadpleeg de website, doe mee als vrijwilliger in de organisatie of  stel een team samen. Dat laatste moet mij ook lukken. Ik ga proberen een team op de been te krijgen voor dit goede doel.

Op 18 maart mogen we weer naar de stembus. Dit keer voor de Provinciale Staten, gecombineerd met de verkiezingen voor het waterschap. Ook dit keer staat er weer veel op het spel. De provincie is voor alle gemeenten een belangrijke partner. Dat zal ook zo blijven. De zes gemeenten van Noordoost Fryslân en de provincie hebben in de afgelopen jaren elkaars nieren stevig geproefd en intensief samen gewerkt aan belangrijke opgaven voor deze regio. Met een concrete werkagenda – de AgendaNetwerkNoordoost (Anno) –  zijn projecten gestart die hetzelfde doel hebben: kwaliteit van leven in onze prachtige, maar sociaaleconomisch ook kwetsbare regio.

En dat netwerk is geen overheidsfeestje; ondernemers, corporaties, onderwijs-, zorg- en bewonersorganisaties nemen volop deel aan deze regionale aanpak waarmee we in Fryslân, maar ook landelijk koploper zijn. En deze regionale aanpak krijgt een vervolg, ook nu er minder geld te verdelen valt. Want dankzij dit netwerk kunnen we, los van concrete projecten, ook de krachten bundelen en elkaars ambassadeurs zijn als dat nodig is, ook richting rijk. In februari komt de regio bij elkaar en bouwen we aan de Agenda 2.0. De aanbevelingen uit de evaluatie van onze samenwerking moeten daarin een plek krijgen. Werk voor gemeenten, maar zeker ook voor de provincie die de kunst van het “loslaten in vertrouwen” en ontkokering echt onvoldoende beheerst

Met deze netwerkaanpak anticiperen we ook op de gevolgen van de verandering in onze  bevolkingssamenstelling: vergrijzing en krimp. We zijn nu een anticipeerregio maar willen graag de status van krimpregio. Die status biedt  steun op uit Den Haag. Dan gaat het niet alleen om geld, maar vooral ook toegang  tot tijdelijke vrijstelling van niet-passende regels, steun bij het zoeken naar mogelijkheden voor herbestemming  van vastgoed, voortzetting van projecten als die van de DOM’s. Minister Blok hebben we nog niet zover gekregen om Noordoost Fryslân aan te wijzen als krimpregio, maar we geven de moed nog niet op. De Tweede Kamer is nog aan zet! En die hoort nog van ons.

Dongeradeel vierde vorig jaar haar dertigste verjaardag en ik sprak zojuist de hoop uit dat ze haar pensioen niet haalt. 2015 staat voor de gemeente intern in het teken van de ambtelijke fusie. In Noordoost Fryslân werken de gemeenten al geruime tijd nauw samen, maar dit jaar voegen we de ambtelijke organisaties van Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. samen. Een flinke operatie waar onze werknemers nu al druk mee bezig zijn. En wat ons betreft is het de aanloop naar de bestuurlijke fusie over een paar jaar. Het bleek niet haalbaar die stap gezamenlijk in een keer te zetten. Een gezamenlijke organisatie is nodig om de bestuurskracht te behouden en het uitbreidende takenpakket goed en doelmatig uit te kunnen voeren.

En bij die opbouw van die nieuwe organisatie zullen we uiteraard  het uitgangspunt van “mear romte oan de mienskip” recht doen. Vanuit lokale kracht en regionale samenwerking, houden we ook de vensters open naar de wereld buiten onze gemeente- en regiogrenzen. Dat houdt ons scherp, kan ons inspireren en behoedt ons voor angst voor het onbekende. KH2018 biedt een mooi kapstok om die buitenwacht ook met ons in verbinding te brengen. In 2015 moeten we kenbaar maken op welke manier wij die verbinding op weg naar 2018 en daarna willen inkleuren. Ik roep u op om daaraan bij te dragen. U weet ons te vinden. En uiteraard moeten we alle bezoekers gastvrij onthalen, huisvesten en aan ons binden!

Aan de randen van Europa manifesteert zich de dreiging, machtsvertoon en agressie. En buiten Europa  drijft terreur en waanzinnig geweld honderdduizenden mensen op de vlucht. Vanuit Dongeradeel kunnen we niet aan knoppen draaien die daar verandering in brengen. Maar we beseffen des te meer de waarde van het leven in een rechtsstaat met een grote mate van vrijheid voor iedereen. We benutten dagelijks alle mogelijke kanalen om te mopperen op buren, bazen, media, zorgverzekeraars, telecombedrijven, politici en bestuurders. Maar godzijdank kunnen we ons dat permitteren. We zouden ons ongenoegen ook wat vaker mogen relativeren. Dit jaar, op 5 mei, herdenken we zeventig jaar bevrijding van bezetting, vervolging en terreur. Er is alle reden om ook dan nadrukkelijk stil te staan bij de betekenis, maar ook bij de kwetsbaarheid van onze vrijheid en de  opdracht aan iedereen om die vrijheid te behouden. De toekomst is misschien nog nooit zo onzeker geweest, maar we zijn  ook meer dan ooit in staat om met elkaar aan die toekomst te bouwen. Ook in Dongeradeel.

En in de komende periode mag ik daaraan een bijdrage blijven leveren, dat durf ik nu wel te zeggen. Op 15 januari heb ik de eer om opnieuw als uw burgemeester geïnstalleerd te worden. Ik verheug me oprecht op een nieuwe periode van werken met en voor de raad, het college, onze inwoners, ondernemers en de talloze organisaties die Dongeradeel maken tot wat het is en wat het moet blijven: een prachtige gemeente en mienskip.

Beste mensen, ik wens u allen en uw dierbaren een gezond 2015. Een jaar vol liefde en vriendschap en mededogen. Met veerkracht en vertrouwen in de toekomst. Laten we van 2015 een goed bouwjaar maken!

Marga Waanders

Dokkum, 6 januari 2015

Auteur: Redactie RTVNOF
Heb jij nieuws of een opmerking? Stuur de redactie een WhatsApp.
Stuur je tip, video of foto's naar:
  0511-441202 of   tip@rtvnof.nl.
Nieuwjaarsreceptie Dongeradeel: vooral vooruitzien · Foto('s): Bote Sape Schoorstra
Nieuwjaarsreceptie Dongeradeel: vooral vooruitzien · Foto('s): Bote Sape Schoorstra
Nieuwjaarsreceptie Dongeradeel: vooral vooruitzien · Foto('s): Bote Sape Schoorstra
Nieuwjaarsreceptie Dongeradeel: vooral vooruitzien · Foto('s): Bote Sape Schoorstra
Nieuwjaarsreceptie Dongeradeel: vooral vooruitzien · Foto('s): Bote Sape Schoorstra
Nieuwjaarsreceptie Dongeradeel: vooral vooruitzien · Foto('s): Bote Sape Schoorstra
Nieuwjaarsreceptie Dongeradeel: vooral vooruitzien · Foto('s): Bote Sape Schoorstra
Nieuwjaarsreceptie Dongeradeel: vooral vooruitzien · Foto('s): Bote Sape Schoorstra
Nieuwjaarsreceptie Dongeradeel: vooral vooruitzien · Foto('s): Bote Sape Schoorstra
Nieuwjaarsreceptie Dongeradeel: vooral vooruitzien · Foto('s): Bote Sape Schoorstra
Nieuwjaarsreceptie Dongeradeel: vooral vooruitzien · Foto('s): Bote Sape Schoorstra
Nieuwjaarsreceptie Dongeradeel: vooral vooruitzien · Foto('s): Bote Sape Schoorstra
Nieuwjaarsreceptie Dongeradeel: vooral vooruitzien · Foto('s): Bote Sape Schoorstra
Nieuwjaarsreceptie Dongeradeel: vooral vooruitzien · Foto('s): Bote Sape Schoorstra
Nieuwjaarsreceptie Dongeradeel: vooral vooruitzien · Foto('s): Bote Sape Schoorstra
Nieuwjaarsreceptie Dongeradeel: vooral vooruitzien · Foto('s): Bote Sape Schoorstra
Nieuwjaarsreceptie Dongeradeel: vooral vooruitzien · Foto('s): Bote Sape Schoorstra
Nieuwjaarsreceptie Dongeradeel: vooral vooruitzien · Foto('s): Bote Sape Schoorstra
Nieuwjaarsreceptie Dongeradeel: vooral vooruitzien · Foto('s): Bote Sape Schoorstra
Nieuwjaarsreceptie Dongeradeel: vooral vooruitzien · Foto('s): Bote Sape Schoorstra
Nieuwjaarsreceptie Dongeradeel: vooral vooruitzien · Foto('s): Bote Sape Schoorstra
Nieuwjaarsreceptie Dongeradeel: vooral vooruitzien · Foto('s): Bote Sape Schoorstra
  Bote Sape Schoorstra

VANDAAG OP DE RADIO

105.0 - 105.8 - 107.0 - 107.3 - 107.8 FM
 • 00:00 - 17:00
  It lûd fan Stêd, Waad en Wâlden
  Non-stop muziek met (regio)nieuws en weer.
 • 17:00 - 18:00
  Ouwe Meuk
  Leo Smidt
 • 18:00 - 19:00
  Willem yn 'e Jûn
  Willem Mulder
 • 19:00 - 20:00
  Fryslân Fan
  Jaap van der Laan
 • 20:00 - 21:00
  Werom yn de tiid
  Sietse Weistra
 • 21:00 - 00:00
  It lûd fan Stêd, Waad en Wâlden
  Non-stop muziek met (regio)nieuws en weer.
© 1989 - 2024 RTVNOF · Contact · Tip de redactie · Ingezonden brieven · Disclaimer · Privacy Statement RTV NOF · Vrijwilliger worden?