AUDIO: Besluit over pilot evenemententerrein Tolhuispark op pauze: raad wil debat · Foto('s): Ben de Jager | RTV NOF
  Ben de Jager | RTV NOF

AUDIO: Besluit over pilot evenemententerrein Tolhuispark op pauze: raad wil debat

donderdag 18 mei 2023

KOLLUM/DOKKUM – Acht insprekers en vele vragen uit de raad, de driejarige pilot om bij het Tolhuispark in Dokkum een evenemententerrein te organiseren, is bij veel mensen in het verkeerde keelgat geschoten. Het idee an sich is niet per sé verkeerd volgens de raad, omwonenden en sportverenigingen, maar vooral de manier waarop laat te wensen over. Omwonenden voelen zich niet gehoord en een aantal partijen in de gemeenteraad vinden ook dat zij buitenspel zijn gezet. Uiteindelijk deed de ontstane consternatie het college besluiten, om het pilotbesluit op pauze te zetten. “Oant dat de gemeenteried der oer debatearre kinnen hat en in dêrnei in beslút naam hat”, vertelde Aant Jelle Soepboer donderdagavond na afloop aan RTV NOF.

‘De restjes’

Daarnaast komt de wethouder met een raadsvoorstel, waar vanuit meerdere raadspartijen dringend de vraag naar was. “Dan kin de ried op basis fan dat útstel, harren kaders en betinkingen mei jaan.” De insprekers waren vol ongeloof, niet vanwege het evenemententerrein waar voornamelijk Dokk’em Open Air zou worden gehouden, maar omdat er op 24 januari bij een informatiebijeenkomst eenmaal met de omwonenden gesproken is en daarna niet meer. “Ik haw it idee dat wy hjir mei it restje opsadele wurde, dus wy sitte der net op te wachtsjen, de ferienings sitte hjir net op te wachtsjen, de ried hat der eins net iens om frege, dus wat binne we eins oan it dwaan?” vraagt aanwonende Goswin de Boer zich hardop af. Tijdens de bijeenkomst op 24 januari werd gesteld dat er meer (informatie)gelegenheden zouden komen. “Doe soene wy op oare mominten dus ek noch nije ynformaasje krije en dêrnei soe sjoen wurde wat wy dêr mei syn allen mei kinne. Dy stap waard no yn ien kear oerslein”, vult voorzitter Dorien Hamstra van de Wijkraad Jantjeszeepolder aan.

Goswin de Boer en Dorien Hamstra over het plan

“It kolleezje hat him net oan de ôfspraken hâlden”

Dirk van der Meulen, raadslid van de Christenunie stond ook met een hoofd vol vraagtekens, toen er een petear over een besluit werd aangekondigd. “Wy foenen dit al in hiele frjemde manyr fan wurkjen, Ik haw ek út syn (wethâlder red.) eigen wurk sitearre, dat hy him net oan de ôfspraken hâlden hat dy’t wy meiinoar ôfsprutsen hiene.” In eerdere moties werd wel degelijk opgeroepen om te kijken naar locaties van een evenemententerrein en daarmee aan de slag te gaan, maar niet om zonder de raad een besluit te nemen. “Wy wolle ek graach sjen nei oare alternativen, mar der wurdt no al hiel bot ynset op dit plak. Eigenlik kin dy pilot al hielendal net mear feroare wurde, want der is hielendal gjin ûndersyk dien nei oare eveneminteterreinen”, besluit van der Meulen.

 

Besluit over pilot op pauze, “mar wol gau dúdlikens”

Op basis van eerder ingediende moties en een onderzoek, zag het college van B&W het plan evenemententerrein als uitvoering. “Wy hawwe doe sein, wy gean in pilot dwaan fan trije jier, mei jierlikse evaluaasjemominten. Dêrnei sjogge we of’t it meinaam wurde kin yn it definitive omjouwingsplan, as net”, legt wethouder Aant Jelle Soepboer de situatie uit. “Dêrfan hat de ried no sein, dat is wol hiel foartfarend en net hielendal wat wy bedoelden mei de moasjes. Dus wy wolle graach yn debat meiinoar en dan op foarhân in beslút te nimmen as gemeenteried.”

De communicatie in het traject was volgens de wethouder niet zoals het had gemoeten, hij stak wat dat betreft de hand ook in eigen boezem. “Kommunikaasje is altyd de achillesspees fan in hiel soad fan ditsoarte dossiers, seker de langrinnende dossiers. It oerlismomint op 24 jannewaris wie foar in hiele grutte groep net as soarchfâldich genôch erfaren.”

Om tot een afronding te komen van het pilot-verhaal, staat het besluit wat het evenemententerrein behelst op pauze. “Omdat de gemeenteried it heechste orgaan is en seit: dêr wolle wy it earst noch ris eefkes oer hawwe. Dy gean debattearjen oer in foarstel wat yn de lijn mei hjoed is en de gemeenteried beslút dêr úteinliks oer. Mar it is my in lieve duit wurdich, om dat wol sa gau as mooglik te dwaan. Sawol de buert as de organisaasje moatte sa gau as mooglik dúdlikens hawwe, fyn ik.”

Binnenkort volgt er op basis van het raadsvoorstel, wat het college nu alsnog gaat opmaken, een debat met de gehele gemeenteraad.

Wethouder Aant Jelle Soepboer over het pilot-verhaal

 

Auteur: Ben de Jager | RTV NOF
Heb jij nieuws of een opmerking? Stuur de redactie een WhatsApp.
Stuur je tip, video of foto's naar:
  0511-441202 of   tip@rtvnof.nl.
AUDIO: Besluit over pilot evenemententerrein Tolhuispark op pauze: raad wil debat · Foto('s): Ben de Jager | RTV NOF
  Ben de Jager | RTV NOF

VANDAAG OP DE RADIO

105.0 - 105.8 - 107.0 - 107.3 - 107.8 FM
 • 00:00 - 07:00
  It lûd fan Stêd, Waad en Wâlden
  Non-stop muziek met (regio)nieuws en weer.
 • 07:00 - 09:00
  De moarnsshow
  Overzicht van nieuwsreportages & weerbericht en hoofdpunten van het nieuws.
 • 09:00 - 19:00
  It lûd fan Stêd, Waad en Wâlden
  Non-stop muziek met (regio)nieuws en weer.
 • 19:00 - 21:00
  Gospel Time
  Tjerkje Broersma
 • 21:00 - 23:00
  Wat Draaie Menu
  Martin van der Velde
 • 23:00 - 00:00
  It lûd fan Stêd, Waad en Wâlden
  Non-stop muziek met (regio)nieuws en weer.
© 1989 - 2024 RTVNOF · Contact · Tip de redactie · Ingezonden brieven · Disclaimer · Privacy Statement RTV NOF · Vrijwilliger worden?