INGEZONDEN: FNP Achtkarspelen boykot riedsgearkomsten · Foto('s): RTV NOF
  RTV NOF

INGEZONDEN: FNP Achtkarspelen boykot riedsgearkomsten

donderdag 02 april 2020

De coronakrises hat grutte effekten op ús lân en mienskip. Oeral wurde we alle dagen konfrontearre mei ferskriklik nijs en minsklik leed dy’t feroarsake wurdt troch dizze pandemy. Gearkomsten wurde ferbean, hiele sektoaren binne platlein en bern kinne net nei skoalle.

In útfeart kin net de oandacht fan de neibesteanden krije dy it fertsjinnet nei alle maatregels. ,,Wy moatte de rigels folgje om de minsken dy dit firus der net by hawwe kinne te beskermjen. De FNP Achtkarspelen fynt it dan ek ûnbegryplik en net besteanber om gewoan fysyk riedsfergaderingen troch gean te litten. Wy hawwe genôch minsken yn de ried of harren neisten dy dit firus perfoarst net hawwe kinne. Twads it sinjaal tsjinoer alle minsken en bedriuwen dy troch de oerheid fan it ien op it oare momint platlein binne. De oerheid nimt needsaaklike maatregels dy minsken, skoallen en bedriuwen djip treffe mar de gemeentlike oerheid yn Achtkarspelen fynt blykber dat al dy rigels allinnich foar in oar jilde en net foar harren sels.” In soad riedsleden hawwe oanjûn it hjir perfoarst net mei iens te wêzen mar der is gjin ferwin. Treds it dertroch hinne drukken fan ûnderwerpen dat barre sil, kin yn in demokratyske rjochtssteat net.

De FNP Achtkarspelen tekenet net by it krúske by de ûnderwerpen. Diskusje kin net barre. Oerlis yn it debat tusken fraksjes kin net barre om de 1,5 meter eask. Ien persoan per fraksje betsjut gjin twadde omgong wêr elk him útsprekke kin. ,,Wy as FNP Achtkarspelen binne djip teloarsteld yn de machtspolityk dy hjir bedreaun wurdt en winsket dêr net oan mei te wurkjen.”

FNP Achtkarspelen

Vandaag op de radio

 • 00:00 - 19:00
  RTV NOF Nonstop
  Nonstop de lekkerste muziek van nu en toen op jouw streekomroep!
 • 19:00 - 21:00
  Country Trail
  Country Trail is het programma, waar alle aspecten van de countrymuziek aan bod komen.
 • 21:00 - 22:00
  Brasstime
  Brasstime met Klaas Groenwold
 • 22:00 - 00:00
  RTV NOF Nonstop
  Nonstop de lekkerste muziek van nu en toen op jouw streekomroep!
© 1989 - 2020 RTVNOF · · Regio · Historie · Sport · Ondernemend · Agenda · Uitzending gemist · Contact