Zaterdag 15 juni NK Jongens in Morra-Lioessens

Donderdag 13-06-2019
MORRA LIOESSENS - Aanstaande zaterdag 15 juni vanaf 10:00 uur is het een belangrijke dag voor kaatsvereniging Warber Bliuwe. Deze dag organiseert KV Warber Bliuwe het Nederlands Kampioenschap in de jongens-categorie.

Wij nodigen jullie allen uit om de talenten uit onze regio aan te moedigen.
Uit de regio staan er parturen uit Morra-Lioessens, Dokkum, Niawier-Metslawier-Oosternijkerk en Anjum op de lijst.
De complete lijst:

1 Kimswerd
DE HELFRICHS1
wit-blauw
Klaas Westra
Jurjen Fokkema
Karel Monfils
2 Bitgum
OEFENING KWEEKT KUNST2
rood-wit
Daniel Meesters
Sjouke Beimers
3 Grou
IT WETTERLAN
groen
Stan van den Berg
Rinse Jan Groot
Tjardi Hoeksma
4 Reduzum
JAN REITSMA
groen-wit
Melle Fopma
Jehannes Gerben Brinksma
Jesper Tolsma
5 Exmorra
EXMORRA
rood-wit
Christiaan Stremler
Marten Leijenaar
Jarno Feenstra
6 Bolsward
BOLSWARD
blauw-wit gestreept
Redmer Cnossen
Yoram Elzinga
Dietmer Kuperus
7 Winsum
WINSUM1
geel-blauw
Jelmer Kuiken
Hessel Postma
Gosse de Haan
8 Dokkum
OOSTERGO
geel-zwart
Jordy Mossel
Jacob Schregardus
Rudmer van der Veen
9 Morra-Lioessens
WARBER BLIUWE1
groen-wit
Jacob Klaas Dijkstra
Johan Sipma
Arjen Schregardus
10 Dronryp
SJIRK DE WAL2
oranje-groen-oranje
Haye Tseard van der Hem
Rutger Kumbangsila
Justin Krottje
11 Ingelum
SLA RAAK
zwart-wit
Menno Osinga
Remco Osinga
Jurrit Osinga
12 Arum
WILLEM WESTRA2
zwart-geel
Rinnert Tolsma
Tieme Tolsma
Marwin Tolsma
13 St. Jacobiparochie
HET NOORDEN
blauw-wit
Jesse Kroondijk
Verry van der Meer
Wesley v.d. Vaart
14 Bitgum
OEFENING KWEEKT KUNST1
rood-wit
Thom Dijkstra
André de Vries
Leon Wijning
15 Tzum
WEZ WIS TSJOM
zwart-wit-rood
Steven Koster
Robin Benders
Jorrit Palma
16 Hommerts-Jutrijp
DE BOPPESLACH2
zwart-groen
Redmer van Netten
Ramon Raap
Henk Hoekstra
17 Minnertsga
MINNERTSGA
rood-geel
Erin van Wier
Jeroen Haarsma
18 Balk
CANNEGIETER
geel-zwart-groen
Michel Hendriks
Johan Rienstra
Cees Dedmer Kramer
19 Arum
WILLEM WESTRA1
zwart-geel
Jildert Wijbenga
Kevin Buma
Germ Epema
20 Wommels
WOMMELS
rood-groen
Jelle Sieperda
Luka van der Weg
Jente Schraa
21 Morra-Lioessens
WARBER BLIUWE2
groen-wit
Marco Wouda
Douwe Dijkstra
Jan Berend Sipma
22 Baard
BAERD
rood-zwart
Geert Reitsma
Klaas Gerrit Meulenaar
Bauke Folkerts
23 Leeuwarden
LKC SONNENBORGH
blauw-geel-blauw
Rein Breuker
Allard Dijkstra
Galil-Taeke Moufakkir
24 Winsum
WINSUM2
geel-blauw
Jelke Greidanus
Jarno Viëtor
Jens Rienk Jepkema
25 Witmarsum
PIM MULIER
geel-grijs
Jari Visser
Colin Baarda
Nick Visser
26 Reahus-Turns
REAHUS-TURNS
rood-zwart
Jeffrey van der Werf
Gerben Gerbrandy
Ruerd Andringa
27 Sexbierum-Pietersbierum
DE TWA DOARPEN/DIOS
paars-wit
Alwin Boschma
Rene van der Walt
Marten Jansen
28 Dronryp
SJIRK DE WAL1
oranje-groen-oranje
Rick Minnesma
Jorn Lars van Beem
Mark Minnesma
29 Gaast-Ferwoude
TRIJE YN IEN
groen-geel
Thom Stellingwerf
Thom Oostenveld
Julian Kuipers
30 Menaam
VVV MENAEM
rood-zwarte bies
Werner Iedema
Erik Minne Cats
Dirk Baron
31 Jellum-Bears
DE TWA DOARPEN
rood-zwart
Wiebe Siemen Leenstra
Harold de Boer
Jelmer Miedema
32 Makkum
MAKKUM
groen-geel-groen
Ingmar Wijma
Xander Nauta
33 Akkrum
US KEATSEN
rood-zwarte bies
Roy Bouknegt
Heiko Zijlstra
Hedser Zijlstra
34 Stiens
KC DE BOER
oranje-zwart
Hessel van der Molen
Jelger van der Meulen
Wilke van der Meulen
35 Berltsum
BERLIKUM
blauw-wit
Thomas Dijkstra
Rink Rudmer Sterk
Allard van Wigcheren
36 Hommerts-Jutrijp
DE BOPPESLACH1
zwart-groen
Bert Veltman
Aizo Veltman
Jitze Floris
37 Niawier-Metslawier-Oosternijkerk
DE TRIJE DOARPEN
groen-geel
Jan Bandstra
Jelmer Torensma
Rutger Torensma
38 Anjum
KLAAS THOMAS
blauw-zwart
Bert Klaas Zijlstra
Gerwin Dijkstra
39 Kimswerd
DE HELFRICHS2
wit-blauw
Menno Johnson
Ruurd Faber
Martijn Wiersma
40 Goenga
DE LEGE GEAEN
groen-wit
Folkert Wierda
Ruurd Jan Leenstra
Johan Cnossen
41 Spannum
SET TROCH
rood-zwart
Fedde Hansma
Stijn Vincken
Simon van der Vaart
terug naar overzicht
Archieffoto jeugdkaatsen 2017
© Foto's: Archief RTV NOF

Vandaag op de radio

00:00-08:00 | RTV NOF Nonstop
08:00-09:00 | Harteklanken
09:00-11:00 | Klankbord
11:00-14:00 | Weekend Nieuwsshow
14:00-18:00 | RTV NOF Nonstop
18:00-20:00 | Hollandse toppers
20:00-23:00 | Hollands op zijn best
23:00-00:00 | Hollandse Nacht
Klik hier voor programma- informatie